Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Identititeitscrisis van Efraïm

Voortbordurend op het vorige artikel naar aanleiding van de droom die ik deze week kreeg, werd ik gewaar en zeker nadat ik es met iemand van gedachten had gewisseld daarover, dat er een paar punten zijn, die we naar voren moeten halen om duidelijk te laten zien wat het effect zal zijn bij wat we doen.

Dat kunnen we nietsvermoedend doen, omdat we niet beter weten. We kunnen het ook doen om onbewust of bewust de goedkeuring van de ander te krijgen…

-Wanneer iemand zich bekeert tot het judaisme dan heeft men een joodse identiteit, dat is wat de meesten in Israel geloven.

-Ook als men daarna nog steeds in Yeshua gelooft en de nieuw testamentische boeken, zal men nimmer geaccepteerd worden als een jood, vooral niet door de Rabbijnse autoriteiten. Een ooggetuige heeft dat van de week in Israel opnieuw vernomen.

De meeste rabbi’s zien de niet-joodse mensen in een identiteitscrisis. Zij worden door hen gezien als “zij die joods willen zijn”.

Daarom moeten we blijven getuigen van het Evangelie van het Koninkrijk en onze Messias binnen onze gelederen. Efraimieten zouden hun herstelde identiteit als het Huis van Israël niet in gevaar moeten brengen.

Het kan ook gebeuren dat er binnen Efraïm mensen zijn die joods willen worden met het geloof van Yeshua, maar nimmer als Judah worden aanvaard in Israel. Ze  moeten weten en zich bewust worden dat ze dan tevens de bestemming toevallen van het huis van Judah.

Het zijn condities en die kunnen niet vermengd worden. Het is belangrijk dat we ons bewust worden van de effecten van onze keuze!

We hebben evenwicht nodig en moeten daarnaast onze Ephraim-identiteit vasthouden als getuige van de profetische vervulling van het huis van Yosef.

Het begin van het ontwaken is begonnen, dat geeft levensvatbare hoop.

Wordt vervolgd…


4 reacties

Openbarende droom

Ik kreeg vannacht een droom over Efraim/Yosef..
met de volgende strekking…

Wanneer gelovigen uit de volkeren tot diep inzicht komen om Yeshua’s torah te gaan praktiseren, is het dan raadzaam voor hen zich bij Yudah aan te sluiten zodat zij normen en waarden adopteren die alleen bij Yudah horen?

Zou het niet veel beter zijn hen in het Efraïmkamp te laten groeien zodat ze zich hun identiteit bewust worden overeenkomstig het onderwijs van Yeshua?

We weten immers uit het Woord Zelf dat de Vader ons, de twee naties,  Eigenhandig één zal gaan maken tot één volk met één Herder? Tot dan is het nodig om onszelf (1) ten diepste te gaan kennen van wat de Vader ons heeft toebedeeld , los van Yudah. Die houding is niet een scheiding in stand houden, maar een nederige gehoorzaamheid met een vol vertrouwen dat Abba YHVH het écht zal doen én met bijzonder resultaat.
We bespeuren dat er mensen zijn die richting “jodengenoot” gaan terwijl zij duidelijk Efraim zijn.

Fris in gedachten dat wanneer (geheel) Efraim zich nu bij de leringen van Yudah zou aansluiten en metgezellen van hen worden, er van natie Efraim/Yosef geen sprake kan zijn en zo ook weleens de komst van Yeshua vertraagd wordt.
Of zoals ik las over een Efraimiet die vriendelijk de invloed van het te “joodse” afwees, omdat de identiteit van Efraim/Yosef nog niet ten volle opgebloeid is.

Dit geeft me te denken dat we balans moeten gaan zoeken.
En de oplossing ligt in het Woord Zelf.

Yeshua wees toegevoegde leringen en onderwijzingen van de schriftgeleerden af, omdat ze niet schriftuurlijk waren en een andere bedoeling hadden.

Laten wij Yeshua horen en lezen wat Hij onderwees. We hebben de Brit Chadasha naast de geschreven torah. Zou Abba’s Ruach niet bij machte zijn om Efraïm/Yosef te leren wat nodig is?

We hebben bevestiging van diversen uit Yudah die ons hetzelfde adviseren, naast velen die het tegenovergestelde beweren.

In het eigen kamp groeien sluit vriendschap en kennismaking met Yudah niet uit maar bevordert het juist, omdat zij iets specifieks proeven wat zij niet hebben toegevoegd. De Vader heeft hen meegegeven dat zij Efraim verwachten die door YHVH’s Ruach Zelf  wordt geleerd. Dat hebben wij mogen ervaren de afgelopen jaren en met ons vele anderen.

Ik nodig u uit om de Brit Chadasha (NT) weer eens opnieuw en met open ogen en een biddend hart te lezen. Dan zult u bemerken dat de Tenach ( OT) daar naadloos op aansluit. Zijn Woord en Zijn Geest moeten ons voorlopig genoeg zijn.
Yoch 14:23
Yeshua antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd

(1)zie de kleuren en de overeenkomstige zegeningen van Efraïm ten opzichte van Yudah

Wordt vervolgd…

In english as well:

I got a dream about Ephraim / Yosef ..
With the following effect …

When believers from the peoples come to a deep insight into practicing Yeshua’s torah, is it advisable for them to join Yudah to adopt standards and values ​​that belong only to Yudah?

Would not it be much better to grow them in the Efraim camp so that they become aware of their identity according to Yeshua’s education?

We know, from the Word itself, that the Father will make us, the two nations, one in one person with one shepherd? Until then, it is necessary to know ourselves (1) deepest of what the Father has assigned us, apart from Yudah. That attitude is not a separation, but a humble obedience with confidence that Abba YHVH will really do it and with particular results.
We discover that there are people who are heading for “jews” while they are clearly Ephraim.

Fresh in mind that when (whole) Ephraim would join the teachings of Yudah and become companions of them, there can not be a nation of Ephraim / Yosef and, as is the case, the coming of Yeshua could be delayed.
Or as I read about an Ephraimite who kindly rejected the influence of to much “Jewish ” because the identity of Ephraim / Yosef has not yet fully bloomed.

This makes me think we need to look for a balance.
And the solution lies in the Word itself.

Yeshua were addicted doctrines and teachings of the scribes because they were not scriptural and had a different purpose.

Let’s hear Yeshua and read what He taught. We have the Brit Chadasha beside the written Torah. Would Abba’s Ruach not be able to teach Ephraim / Yosef what is needed?

We have confirmation from miscellaneous from Yudah who advise us the same, besides many who claim the opposite.

Growing in our own camp does not exclude friendship and acquaintance with Yudah but promotes it just because they taste something specific that they have not added. The Father has told them to expect Ephraim taught by YHVH’s Ruach himself. We have experienced that in recent years and with many others.

I invite you to read the Brit Chadasha (NT) once again with open eyes and a prayer heart. Then you will notice that the Tenach (OT) seamlessly connects. His Word and His Spirit must be ours for the time being.
Yoch 14:23
Yeshua answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word; And my father will love him, and we will come to him and make a living with him.
24 Who does not love me, who does not keep my words And the word that ye hear is not mine, but the fathers who sent me.
25 These things have I spoken unto you, with you lasting.
26 But the Comforter, the Holy Ghost, which the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of all that I have said to you.
27 Peace I give to you, My peace I give to you; Not the world gives him, I give him you. Your heart shall not be moved, neither shall they despise

(1) See the colors and corresponding blessings of Ephraim versus Yudah

Will continue…


Een reactie plaatsen

Be ye therefore wise

Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves...Matth 10:16

When we came to the knowledge we belong to one of the two kingdoms, we didn’t know there were people in our country who were aware of. It took us years, blessed years, to walk with Yeshua through life in the nations as persons who didn’t know about a group of people in our country who told about their identity as Efrayim/Yosef beside Yudah.

In that time we were aware of people who talked about the ten tribes where they possible have lived, but the neccesary to make teshuvah to the Father, Yeshua and the commandments were not high on the list, so that wasn’t our priority, so we walked on to keep the precious pearl.

So we had fellowship with people outside of our country and both we were build up in our knowledge which the Father multipy in our own hearts and minds. One of the blessed initiatives online was a virtual community called Yahspace. We visit some of them in their country…

Very blessed we were during those years with the friendship of some pioneers, like Batya Wootten, her husband Angus (USA) and family Frank from Israel.

It was in the year of 2007 that we met people in our country who told who they were. Not messianic jewish, but Israelites from the house of Efrayim…

Abba YHVH has given us much experiences of people who talk but not act, or talk and do it easy with compromises. Every time when we met such people the end of being together was already before our eyes., because we couldn’t give the pearl a dark corner or put it in a cupboard for a while.

I personally know from people who wanted to emigrate to Israel and were misled on certain time, loosing much money, and were stimulated to put Yeshua outside the centre of their life. These experiences made me think seriously. With much attention I was searching backgrounds and conditions from these other activities. And so I found differences, I needed to know to evaluate.

Then in the year of 2015 the first Congress of Bney Yosef National (1) was there, organized by Ephraim and Rimona Frank. It was such a tremendous blessing to be there, because Yeshua was in the middle of us. I never had such a special touch by the Ruach HaKodesh as I was there. Probably the Father wanted to give me a sign and important memory. I knew this was the right start.

Since that time I saw other activities coming from other people, organizations and I realized myself that all these things could and can make confusion to the younger ones in faith. I became aware because not all of these activities will give the young ones  the opportunity to put Yeshua in the centre of their lifes. if it is possible we would prevent and guide them, advise them to go the right way.

Probably it is nessecary and allowed by YHVH to see which ones will walk with Him and which ones will run in their own nature. A good start will not say the end is good as well. We have to deal with our own flesh, our own enthousiastic emotions. The only way to become adult in our emotions, longings, character is to ask the Father what to do, to keep Yeshua in the centre of our lifes and ask to understand the Voice of our Master. He will give us the very right solution and this will be a blessing for us, for others and an honour to Him.

Yesterday I read an article (2) and I can reccomend it to you as well. The history of the Israelites in the past are a tremendous example for us today. Let us read and proof to take the best steps in the yes of the Father.

Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;
And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;
And did all eat the same spiritual meat;
And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Yeshua.
But with many of them Elohim was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.
Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.
Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play.
Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand.
Neither let us tempt Yeshua, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents.
Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer.
Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come.
Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. There hath no temptation taken you but such as is common to man: but Elohim is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. ( 1Cor 10:1-13)

Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,
2 Looking unto Yeshua the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of Elohim.( Hebr. 12:1,2)

Say unto them, Thus saith Elohim YHVH; Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel his fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. (Eze 37: 19)

(1) http://etzbneyyosef.com/

(2)http://etzbneyosef.blogspot.nl/2017/05/warfare-in-wilderness.html