Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


2 reacties

Bney Yosef in een stadium van terugkeer en ont-moeten

Enkele wetenswaardigheden kruisten elkaar kortgeleden…waaronder de woorden uit de Corinthebrief:
1 Corinthe 1:10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Yeshua HaMasshiach, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.

En niet zomaar, omdat er tijdens het ontwaken in het huis van Yosef, meer komt kijken dan een voetstoots aannemen.
De veelkleurigheid gaat door een beproeving.
Vernieuwing komt van binnenuit en gaat niet buitenlangs.
Wat men in dat vernieuwingsproces soms over het hoofd ziet is de wijze waarop men in het leven is gaan staan.
Pijnlijk genoeg komen zelf aangemaakte grenzen boven en de onverwerkte gevoelens van moeilijke zaken spelen daarbij eveneens een rol en dan hebben we het nog niet over aannames van leringen en doctrines.
Er zijn er die stoppen met voortgaan en zich terugtrekken.
Vernieuwen is bij voorbaat meestal een pijnlijk proces.

Nu kreeg ik zeer recentelijk een prachtig handvat aangereikt die ik graag met u wil delen…
De feesten van YHVH zijn zowel jaarlijks als perioden die de gehele geschiedenis beslaan, zie de uitleg van de dagen, als YHVH zegt: “Een dag is als duizend jaar”… De manna oftewel scheppingsweek staat ook model voor de tijd dat de mensheid op aarde is… De periode welke voorzegd is in het Woord en een tijd van vrede heeft voor geheel Israel (Yosef en Yudah) is nog niet aangebroken.
De voorjaarsfeesten zijn vervuld, de najaarsfeesten nog niet…

Het handvat wat ik aangereikt kreeg, geeft houvast en duidelijkheid.
Wanneer we in een vernieuwende periode zitten, worden er vaak mensen erg teleurgesteld, omdat hun voorstellingsvermogen niet reflecteert met  wat zij in werkelijkheid ervaren.
En is die teleurstelling waarheidsgetrouw of gewoon een reactie van hun gevoelens?
Zelfonderzoek en achterhalen van feiten is van groot belang, dat zeker.

Het antwoord wat ik kreeg was zoveel meer, vond ik zelf.
De periode waarin mensen elkaar niet begrijpen terwijl zij menen allen oprecht te zijn en er toch scheidingen plaats gaan vinden, komt doordat men op grond van teleurstellingen over het hoofd ziet, dat we nog steeds in de zesde dag die ongeveer duizend jaar duurt, van de week zitten.
De shabbat van duizend jaar is nog niet aangebroken, laat staan de Shemini Atzeret.
Dat kunnen we weten omdat de twee huizen nog niet herenigd zijn, Yosef en Yudah niet schouder aan schouder broederlijk samenleven in het land van hun voorvaderen.
Men kan zeggen dat dat al een feit is, maar dan komt men in conflict met de woorden waarin geschreven is dat Yeshua alleen tot de verloren schapen van het huis Israels zou komen en Yudah had geen scheidsbrief meegekregen…

Shemini Atzeret is de achtste dag direct na de Sukkot.
Sukkot is nog onvervuld, omdat de Man, de Mashiach nog niet is gekomen voor Zijn voltallige Bruid,
omdat zij nog niet herenigd is…

Dit alles overdenkende zien we dat we voorzichtig de stenen uit de weg mogen ruimen en de goede boodschap delen..
En voor zover mogelijk vriendelijk zijn naar alle mensen, ook al kiezen er mensen niet meer mee te gaan.

Onze overeenkomst is Yeshua, die alleen tot de verloren schapen van het huis Israels kwam, YHVH’s instructies, liefde tot het land en tot het volk.

Door dit beproevend proces heen zullen we de weiden waarvan Psalm 23 getuigt, bereiken…
“1 Een psalm van David. YHVH is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des YHVH’s blijven in lengte van dagen.”

Psalm 126:6 “Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.”

 


Een reactie plaatsen

Shalom de vredestichters…

Nadenkende over een aantal zaken die afgelopen tijd voorbijkwamen,vroegen om woorden die ik met u delen wil.
Overal waar men het begrip “eenheid” naar voren brengt in de zin van vredig samen kunnen zijn, is er een hunkering te bespeuren, maar als het dan op daden aankomt, blijft het veelal steken bij de “maren”.
Sinds jaren weet ik dat ik mag delen over het prachtige hoofdstuk uit Ezechiël 37, waar we over het naderen van twee verschillende “huizen” geïnformeerd worden.
Zolang naar verlangd en nu op deze tijd gekomen worden er schansen opgeworpen die voortgang dreigen te belemmeren.
Over die schansen wil ik het niet hebben, wel over het slechten van gedachten die tot schansen leiden.

Shalom de vredestichters…om vrede te brengen moet dat in het hart van de personen door YHVH Zelf zijn uitgestort en dezen gevormd zijn in het leven om niet bij het minste of geringste om te waaien…

Zo kreeg ik vanmorgen een brief onder handen die specifiek dit fenomeen aanhaalt:

De geschiedenis bewijst dat YHVH begon met het vervullen van de profetie door Yuda te hebben verzameld en ze naar hun land te brengen. Maar nu hoe zit het met de tweede natie? Zacharia hoofdstuk 10 vertelt over de dagen toen Yuda terug in het land zou zijn, en ook dat YHVH Yosef (v. 6) zou redden en vervolgens hen te verzamelen de andere stok / volk in de hand van de profeet te worden. “Ik zal fluiten voor hen en ze vergaderen, want Ik zal ze verlossen; en zij zullen toenemen zoals ze eens toegenomen waren”(Zacharia 10: 8)
Volgens de bovenstaand Schriftaanhaling is het eerste stadium voor het huis van Jozef / Efraïm was / om gered te worden. Ik denk dat dat “verlost” betekent en moet worden hersteld naar hun oorspronkelijke identiteit als de zonen van Israël, een fenomeen wat het versnellen van de tijd sinds de historische oude stad van Jeruzalem terug kwam in de handen van het volk van Juda in 1967. Vervolgens YHVH zegt dat hij hen ( verwijzend naar de verdorde botten)verzamelen (kuf-vet-tzadi)zal met het werkwoord “kavetz”, die wordt gezien, bijvoorbeeld in 1 Kings 20: 1 als “verzamelen , vergaderen of krachten bundelen (zoals de dorre beenderen in Ezechiël 37:10). Gebruikmakend van hetzelfde werkwoord, geeft Jesaja 60: 4: “Hef uw ogen op rondom, en zie, zij allen komen samen , ze komen naar u, uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen worden verzorgd (gevoedsterd) aan uw zijde”.
.Als de verlosten leden van het huis van Jozef om in de hand van de profeet een natie te worden, zullen ze moeten eerst en vooral worden vergaderd tot Yeshua, hun Verlosser. Yeshua zal hen dan verenigen ze door de eenheid van Zijn inwonende Geest en uiteindelijk in familie gemeenschappen stellen:”Elohim stelt de eenzame in gezinnen … en maakt de huisgezinnen als kudden” (Psalm 68: 6a; 107: 41b), en ik zou eraan kunnen toevoegen “met doorgewinterd volwassen erkend leiderschap / oudsten (zie Jeremia 23: 4 “En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt YHVH.)
Deze eenheid is niet overeenstemmig naar buiten met religieuze symbolen en praktijken, maar is gebaseerd op het bewijs van het leven van Elohims Zoon. ‘En omdat u zonen bent, Elohim heeft de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader!‘ “(Galaten 4: 6).

Woorden die mij bijblijven zijn dezen uit Joh 15:12 “Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb”.

Verder lezen:
http://etzbneyosef.blogspot.nl/2016/05/drawing-close.html


Een reactie plaatsen

Een positief verslag van een pionier

Ephraim Frank, net terug van een negen weken durende trip, schreef een verslag van hun ervaringen, die hij samen met zijn vrouw Rimona, beleefde…

Een stukje daar uit:

“On the 4th we jointed hundreds of Ephraimites at the B’ney Yosef North American summit in St Petersburg, which was like a family reunion. YHVH’s presence and anointing upon those 3 days were electrifying. What was especially precious was meeting Batya Wooten, with her wonderful sense of humor that she has been maintaining in spite of several years of no minor difficulties. We also were very impressed by the choice of elders for BYNA, as well as by those on the executive board, all of whom have taken up the task of organizing and moving forward with the vision of the reconstitution of our national aspirations”. …

Meer lezen?

http://etzbneyosef.blogspot.nl/2016/05/our-north-america-journey.html


Een reactie plaatsen

Tatte Tatte… I believe, even when Elohim is silent

De laatste week heb ik terugkerende woorden in mn hoofd en heb deze in een lied gevonden.

Ben dat gaan opzoeken en wat me daarin trof waren verschillende aspecten waaronder deze woorden:

I believe in the sun even when it is not shining

I believe in love even when I don’t feel it

I believe in Elohim even when He is silent

Stil werd ik er van wanneer ik het lied beluister, elke keer opnieuw

Vanmorgen kwamen de woorden “leidt mij” en die vond ik in Psalm 23

3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods….

Er is leed waarvoor geen woorden zijn

En Hij, onze Vader was ook daar

I believe in Elohim even when He is silent…

“Min de stilte in uw wezen

min de stilte die bezielt

zij die alle stilte vrezen

hebben nooit hun hart gelezen

hebben nooit geknield”

 

Tatte tatte