Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Is er een verschil tussen evangeliseren en delen?

Toen de Summit in Tampa kwam en we lazen over de declaraties, specifiek punt 8, bedacht ik dat vanuit mijn gezichtspunt evangeliseren nooit mijn uitgangspunt is.
Komend een orthodox christelijke achtergrond was ik introvert in uitleggen over de bijbel en toen ik ongeveer dertig jaar geleden Yeshua’s Torah ontdekte, had ik dezelfde instelling.Als ik deel is dat niet met een programma maar door gedachten die spontaan in me opkwamen.

Jaren geleden had ik een telefoongesprek met een joods maatschappelijk werkster over vrijwilligerswerk en info daarover.
Zij vertelde me wat zaken en ik vroeg haar wat zij mij toestond om te delen en op welke manier,omdat ik namelijk in die tijd Yeshua al beleed en de feesten vierde, vertelde ik haar dat.
De erg vriendelijke maatschappelijk werkster gaf mij de volgende woorden dat wanneer ik vrienden werd met joodse mensen ik zeker kon delen wie ik was en wat ik praktiseerde net zoals vrienden dat gewoon zijn.
Na het telefoongesprek werd ik vrijwilligster voor een paar jaar en begeleidde joodse vluchtelingen in ons land met de hulp van deze vriendelijke maatschappelijk werkster. Het was een erg gezegende tijd.

In 2003 gingen we naar Israel en we hadden verschillende spontane ontmoetingen met mensen. Een daarvan zullen we niet vergeten…Het was op erev shabbat en we zaten buiten in een park vlakbij de windmolen in Jeruzalem. Een jonge vrouw kwam ons voorbij met haar kleine zoon en groette ons. Toen we teruggroetten, kwam er spontaan een gesprek. Ze vroeg ons erg veel over ons leven, geloof, Yeshua enz. We deelden als vrienden en ze vertelde ons dat ze zichzelf veilig voelde met ons en wanneer ze zou komen, stelde ze zich voor dat ze gelukkig zou zijn in ons huis.
We waren verwonderd over deze niet zelf uitgezochte ontmoeting die de Vader had gearrangeerd.

Ik ben niet degene die iets wil delen aan mensen op een manier om mensen te overtuigen en zeker mijn jodse familie niet.

Dit schrijvende, brengt me bij de de Summit in Tampa.
Ik heb werkelijk genoten van alle video’s, nieuws en foto’s die mispocha mij zond.

Familie… Bney Yosef North America is een deel van mijn familie in het hele huis van Yosef.
Ik voel zulk een liefde voor al mijn broers en zussen die deel uitmaken van de mispocha, zelfs als ze verschillend zijn en een verschillend inzicht hebben op sommige zaken, die ik waarschijnlijk ook heb.

Ik realiseer me de gedachten van Ephraim en Rimona Frank in het proces naar het eerste Congres van Bney Yosef National toe en deze gedachten die hij deelde waren zulk een zegen en zijn het nóg.

Ik wil iedereen bemoedigen het geloof en de liefde van YHVH te hebben om ruimte te kunnen geven aan iedereen in dit proces om het huis van Yosef te herkennen.
Het is een levensveranderende uitdaging.
We hebben de bovennatuurlijke ahava van de Vader nodig om te onderscheiden welke stenen zijn en welke niet, zodat we de stenen uit de weg kunnen ruimen en de weg bereiden

Ik was werkelijk verrast toen ik dit artikel aan het voorbereiden was, dat Pete Rambo over hetzelfde onderwerp schreef….

Moge Abba YHVH ons helpen en ons leiden en laten we onze hand in Zijn hand leggen om met Hem te wandelen en naar Hem luisteren wat Hij wil dat wij doen zullen met een gedrag van overgave in de eerste plaats naar Hem.
Baruch ata YHVH

Yoch. 15:12 Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.

Yeshayahu 62:10 Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken!

NB Hoe deze beweging er de nabije toekomst uit gaat zien in al zijn diversiteit,verschillende landen, werelddelen en culturen is nog niet te verwoorden. Het is nog pril, onze ballingschap is nog maar net voorbij


2 reacties

Is there a difference between evangelizing and sharing?

When the Summit at Tampa was there and we read about declarations, especially point 8, in my view evangelizing was never my thing. Coming from an orthodox christian background I was introvert in explaning things about the bible and when I was lead to Yeshua’s Torah almost 30 years ago I had the same feeling. I shared not by program but by thoughts which came spontaniously in my heart.

Years ago I had a telephonecall with the Jewish social wellfare for information about volunteering.
They told me some things and I asked them what they allowed me to share and how.
Because at that time I already confessed Yeshua and celebrated the Moadim and I told her about that.
The very friendly jewish social worker told me the following words, that when I became friends with the jewish people I really could share who I was and what I practiced ,just like friends are doing.
After the telephone call I was volunteer for a few years to help jewish refugees in our country with the help of that friendly social worker.It was a very blessed time.

In the year of 2003 we went to Israel and there we had several spontanious meetings with people. Once we never forget..It was on erev shabbat and we were sitting outside in a park near the windmill at Jerushalayim.Than a young jewish woman was passing by with her little son and she was greeting us. We answered and spontanious we had a talk.She asked us too much about our life, faith, Yeshua etc.We shared like friends and she told us, she felt herself safe with us and when she would come she imagined herself she could feel herself happy in our home because of how we are.
We were wondering about this spontanious meeting the Father had arranged.

I am not the one who like to share in the style to convince people and especially not my jewish family.

That makes me think of the Summit at Tampa.
I really have enjoyed all the video’s news and pictures mispocha was were sending me.

Family…Bney Yosef North America is a part of my family in the whole house of Yosef.
I feel such a love for all my brothers and sisters who are a part of the mispocha, even when they are different and have different view on some things., like I have probably too.

I realize the thoughts of Ephraim and Rimona Frank in the process to the first Congress of Bney Yosef National and these thoughts were such a blessing and still are.

I want to encourage everyone to have the faith and love to give space/room to everyone who is in this process of regognizing the house of Yosef.
It is a life changing challenge.
We need the supernatural ahava of the Father to know which are stones and which are not to throw stones out and prepare the way.

I was really surprised when I was preparing this article that I saw Pete Rambo was writing about the same subject….

May Abba YHVH help us and guide us and let we put our hand in His Hand to walk with Him and listen to Him what He wants us to do with a behaviour of surrendering ourselves to Him first.
Baruch ata YHVH

Yoch. 15:12 This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.
Yeshayahu 62:10 Go through, go through the gates; prepare ye the way of the people; cast up, cast up the highway; gather out the stones; lift up a standard for the people.

NB How this movement will look like in the near future in all its diversity and different countries, continents and cultures cannot describe precisely yet. It has just start , our exile has just passed.


3 reacties

Is Pesach afhankelijk van gerijpte gerst?

Gedurende de laatste tijd komen mij steeds dezelfde termen voorbij in gedachten en dus wil ik es stilstaan bij kalenders.
Zonder wie dan ook tegen te staan, gewoon es objectief naar begrippen kijken die we al dan niet door wie dan ook aangereikt gekregen hebben en met welke bedoeling….

Beginnend met Yeshua’s Torah en het juist vanwege achtergrond letterlijk nemen wat er staat, zijn er toch termen binnengeslopen die weer es geëvalueerd dienen te worden…

Zoals de Aviv bepalen bijvoorbeeld of wanneer de feesten van YHVH een aanvang nemen.

Maar es even terug naar het begin…
Wat staat er in Genesis 1:14 over de vierde dag?
En Elohim zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
16 Elohim dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
17 En Elohim stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En Elohim zag, dat het goed was.
19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.

Wie zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren?
De lichten in het uitspansel des hemels.
Welke lichten zijn dat?
De zon, de maan en de sterren.
In dit vers lezen we niet dat er ook iets op de aarde is dat eveneens de gezette tijden zet.
Ook geen gerst…misschien even moeilijk,maar toch….

Lev 23:5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des YHVH’s pascha.
6 En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden des YHVH’s; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten

Lev.23: 34 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den YHVH zijn.

Pesach en Sukkot allebei op de vijftiende der maand.Dat is uitgerekend de volle maansdag en dat weer teruggerekend, komen we op de donkere maan uit. Een sliffer zien betekent dat de volle maan al begonnen is.

In het zoeken naar juiste weg, passeren we al deze uitleggingen en soms blijven we een poosje bij iets staan omdat we denken dat dat de waarheid is. Het doorslaggevende is het Woord van YHVH Zelf.Kijk nog maar es na in Genesis 1…Wie bepaalde wát voor het zetten van de tijden?
YHVH en Hij gaf de hemellichten en niets op de aarde.Dat laatste blijkt dus aanname. Goedbedoeld, maar in YHVH’s Woord niet terug te vinden.
Zijn wij bereid om onszelf bij te stellen als het bij nader inzien anders blijkt?
Hoe flexibel zijn wij?
Staan wij open voor vernieuwend denken of denken we het te weten?
Durven we onze eigen verworvenheden opnieuw tegen Zijn Licht te houden of houden we het voor gezien.
Vernieuwing begint bij hartsgesteldheid.

Enkele artikelen die ik vandaag las en zeer de moeite waard zijn om es door te nemen en zeker de eerste…écht een aanrader:

Does Pesach depend on the ripened Barley?
https://groups.yahoo.com/neo/groups/YHWHRefinersFireMischpocha/conversations/topics/93

http://www.wheelofstars.com/

http://therefinersfire.org/aviv_search.htm
http://therefinersfire.org/barley.htm
http://www.nazarenemedia.net/uploads/8/1/0/5/8105580/the_4_calendar_laws.pdf

Ook wel goed om es te lezen:
http://kjuonline.com/FAQ.htm

Daarnaast is de volgende link ook lezenswaardig, onderzoekend ja, zoals met alle copy:

“Bib” means ear, or grain, but not a green ear. The sun, moon, and stars are all used together for days, years, signs, and moedim (called “seasons”, or appointments). Torah doesn’t come out and actually say “equinox”, but uses the word tekufah (CIRCUIT OF TIME); this is because the SUN (and Earth’s rotation, tilt, & orbit around it) determines days and years.

So, “ABIB” would pertain to the ripe grain, harvested and taken from the planted crops to be waved by the High Priest. The barley plays no role presently, because there is no operating priesthood conducting any of the waving of the first-fruits aspects of the instructions in Torah” http://www.fossilizedcustoms.com/sanhedrin_calendar.html

 

Het gaat er niet om, zoals ik in het begin aan gaf om iemand onderuit te halen, maar om onze eigen aannames te gaan onderscheiden van wat er in het Woord staat. Ook wij zijn door Yeshua mans genoeg om met het Woord van YHVH en Zijn Ruach vragend de juiste weg te zoeken…

Het is een proces en zeker vooruitgang, ook als we bij nader inzien ontdekken dat we een weg opgingen die we beter kunnen laten voor wat ie is.

Beproef ook mijn schrijven, dank daarvoor.
Shalom Hadassah.