Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Vernieuwend onderwijs van Ephraim en Rimona Frank

2 reacties


Beiden, Ephraim en Rimona Frank, waren ruim een week in ons land om op verschillende plaatsen uit te leggen.Zelden heb ik bij zo’n bijzondere boodschap zoveel positieve reacties gehoord.Ook dat was opmerkelijk.

Genesis 17:4
Ge 17:4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden!
Abram werd Abraham
Het hoofdzakelijke is weten wie Yeshua voor jou betekent..
Romeinen 4
Ro 4:1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees?

We kunnen Abraham niet zomaar vergeestelijken
Het was nooit de bedoeling dat Abraham en Isaac een religie moeten worden, maar een volk
Het woord was er al van het beginne, ook in de tijd van Abraham, Yeshua was het geestelijke Woord in Geest.
Abram kwam om een goy/volk te worden
Wie gaat dat zaad van Abram in een volk brengen en daarna in een veelheid van volkeren?

YHVH beloofde Abram een zoon, maar Sarah was oud en hier komt het geloof van Abram naar voren
Ephraim heeft nooit het evanelie vanuit de Torah uitgelegd gekregen en u?
Waarschijnlijk alleen vanuit het NT
Romeinen 4 spreekt over “onze voorvaderen”…die in de Tenach vermeld staan.
Wat moest Abram geloven?
Dat YHVH Elohim leven kon maken vanuit de dood.
Vers 13:
Ro 4:13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

Waarom werd de wet gegeven..Romeinen 3
De wet kan ons geen gerechtigheid brengen, geloof doet dat.
Abram werd tot rechtvaardigheid gerekend,

Welke gerechtigheid zag hij?

Dit geloof van Abraham
Vers 16: Ro 4:16 Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen;

Vers 24:
22 Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend.
23 Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is;
24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Yeshua, onzen Meester, uit de doden opgewekt heeft;:

Uitspraakin
Modern Hebreeeuws
In en uitademen
Yah weh
als Hasatan ons af kan houden van de Naam…
Dat geloof van Abraham heeft de kracht dat je aanneemt dat Yeshua opstond van de dood. Ruach komt dan heb je ook de gave van Ruach.
Scriptures zal Yahshua brengen vanaf het begin terug naar jou
Het Woord heeft alles gecreeëerd vanaf het begin en Yeshua is het Woord
Het Woord is reshiet
Feesten zijn erg belangrijk
Colossenzen Col 2:16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
Sabbatdagen is niet alleen wekelijkse shabbat

Er staat in vers : Máár het lichaam: Col 2:17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Yeshua.
We mogen geen verkeerd voedsel eten 1 kor. 8 zegt dat we opgeblazen kunnen worden om te denken dat we alles mogen
Waarom geeft YHVH ons onderscheid in geesten
2Kor 7:1
2Co 7:1 Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Elohims.

Sommige mensen raken zo geirriteerd, maar Torah betekent eigenlijk alleen maar YHVH’s instructies
Betekenissen van de feesten
Yeshua stierf niet voor ons, wij stierven voor Hem
Toen Hij opstond uit het graf was Mirjam daar
Lev 23:11
Omer in welke jij wordt aanvaard.Omer wordt ook wel reshiet genoemd
Yeshua is de reshiet in de Omer en in de alev en de tav

We hebben het geloof van vader Abraham, die een zoon beloofd heeft in een onvruchtbare vrouw
YHVH zegt dat Sarah een zoon zal hebben
YHVH legt in de baarmoeder een eitje en het sperma van Abraham brengt het tot leven
In Rebekka brengt YHVH een volk tot leven.Er was een gevecht in haar buik gaande en ze vroeg aan YHVH die haar antwoordde dat de oudere de jongste zou gaan dienen
Jacob krijgt het eerstgeboorterecht en Ezau denkt nog steeds dat hij die dubbele zegen krijgt.
Wij waren daar ook omdat het leven door de generaties gaat en wij behoren tot het huishouden van Jacob
Wat gebeurt er als je de priesterlijke van de koninklijke portie afhaalt, dan heb je niets en niemand die je verlossen kan.
De Vader wil een eerstgeboren natie oprichten en dat uiteindelijk de hele natie zal gaan verlossen
Als we deze goddelijke orde niet weten, dan zullen we alleen maar voor onszelf willen blijven leven
Een eerstgeborene zal de familie willen verlossen
De Vader is door Zijn geest van Yeshua aan het uitkomen om de kinderen terug te brengen naar onze voorvaderen
De enige reden dat Yeshua kwam was om hen uit het rijk van Satan en hen te transformeren in het Koninkrijk van Zijn Zoon
Wat ontvangen wij als we de Ruach ontvangen?
Het koninkrijk
Wat is het koninkrijk?
Aan wie wordt dat nieuwe koninkrijk beloofd?
Weder oprichten
Als jullie de kracht des allerhoogsten ontvangen
Het was er al
Wat zei de engel?
Yeshua zal de zoon zijn van de Allerhoogste om het Koninkrijk van het huishouden van Jacob op te richten
zodat zij een licht van de volkeren zullen worden
Licht tot de volken
Licht Galaten 4: (verbindt met Hosea)
Ga 4:6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft Elohim den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

Twee koninkrijken Juda en Yosef met een profetische betekenis met verschillende opdrachten
Juda is koninklijk en Yosef priesterlijk, twee verschillende huizen, twee getuigen

Hosea…. Lo ruchama geen genade
Als YHVH spreekt is het door de handelende Geest van Yeshua:
In een en dezelfde zin zegt hij Lo Ruchama is geen ontferming en in dezelfde zin zegt hij dat Hij wel ontferming zal gaan geven.
Pas op met de religieuze systemen van de wereld
Huis van Israel, Lo Ruchama en Lo ammi en Yizreel
In de plaats waar ik tot jullie gezegd heb jullie zijn Mijn volk niet, daar zal Ik zeggen jullie zijn Mijn kinderen (Alsdan- Deut)
Hele schepping wacht op de openbaring van de zonen van Elohim
We denken alleen maar aan Juda in deze beloften, nooit aan het huis van Yosef
Voor wie kwam Yeshua?
Voor het huis van Yosef
Yeshua is onze Verlosser
De geboortekenmerken van het huis van Yosef zijn bidden voor de vrede van Jeruzalem, liefde voor Israel, support Israel en als zij zo bidden voor het joodse volk, dan bidden zij zeker voor zichzelf.
Ze worden getrokken naar de shabbat en realiseren dat ze zondags nooit in de rust kwamen.

Er is geen zegen in ongehoorzaamheid,,inzicht over de slavernij in het kerkelijke systeem..
Jullie gaan elkaar bemoedigen in dit geloof : Blijf in dit geloof.
Wij zijn het lichaam van Jacob

Na de pauze Ezechiel 37
Rimona vertelt nog iets voordat de pauze plaatsvindt
In het paradijs
realiseerden zij dat zij naakt waren.Zou het kunnen zijn dat zij voorheen bedekt waren met dat licht en door de zonde dat licht verloren?
Woord voor huis is “Or”=licht
Indicatie dat wij dat “Or”weer terugkrijgen en is daar ergens een tekst in de
Jes 60:1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des YHWH’s gaat over u op.
en als bevestiging in Brit Chadasha

Joh 12:36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.
Efe 5:8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den YHWH; wandelt als kinderen des lichts.
1Th 5:5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

Ezechiël 37
Jacob in de baarmoeder en Jacob als natie
Jacob is Mijn eerstgeborene gen 4
Prinselijke positie
rechterhand voor dubbele zegen
Gen 49
Het relaas van deze familie heel nauwkeurig lezen want YHVH’s Woord is gemixt met deze familie
het Woord is Yeshua en Yeshua openbaart de Vader
Heb 13:8 Yeshua HaMassiach is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Om de twee bij elkaar te houden verdeelde Hij hen
De vierde zoon geeft hij de prinselijke positie via Yosef .Aan Ephraim geeft Hij de prinselijke dubbelzegen.
Jacob verdeelt die zegen tussen Yosef en Yahudah
De staf van de wet is aan Yahudah gegeven, maakt at er een muur tussen hen kwam en het bracht strijd bij hen, jaloezie en nijd
omdat er zonde kwam..
De Vader zorgt er voor dat zij niet een worden omdat er zonde heerst
Ze houden echter deze posities en als dat vanwege de zonde in het rijk der duisternis gebracht worden dan komt de autoriteit Hasatan toe en zal hij heersen..vandaar de scheiding totdat de zonde beleden zal gaan worden en nagelaten.

Elke keer als je in deze wereld een hiarchie tegenkomt, dan weet je welk rijk daar heerst.
Yosef heeft 1 bestemming en Yahudah ook 1,maar een andere
Jer 31 :31 verbond met beide huizen
Jes 8:14 Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn; maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling den twee huizen van Israel, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem.

Terwijl wij nog zondaars waren was dat plan al gemaakt
Apostelen preekten de wet en de profeten
Eze.37
Etzemot beenderen
Kla 4:8 Cheth. Maar nu is hun gedaante verduisterd van zwartigheid, men kent hen niet op de straten; hun huid kleeft aan hun beenderen, zij is verdord, zij is geworden als een hout.
Toen Yeshua opstond en Zijn Geest werd uitgestort werden wij levend en dat bracht geluid voort…

Ezechiel 37:7 Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet een beroering! en de beenderen naderden, elk been tot zijn been.

Van de vier windstreken
1948 werd Yahudah een natie op 1 dag
1967 Jeruzalem kwam Jeruzalem onder de autoriteit van Yahudah
Als je Yahudah en Jeruzalem ziet dan ga Ik ,zegt YHVH, Yosef verzamelen, vanaf 1967is de wind aan het blazen over Yosef in christelijke gemeenschappen.
Plotseling werden mensen in de charismatische beweging opgewekt en mensen werden geheeld en Satan kwam in en het werd een Nimroth systeem, Een andere wind kwam om Yosef op te wekken
Maleachi 4 herinner je de Torah van Moshe
Mal 4:4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.

En wat is de Hebrew Roots, dat zijn niet-joden die teruggaan naar de Torah
Ze zien dat het geen joodse feesten zijn maar YHVH’s feesten en dat gaat vanaf 1967-1996 en dat heeft te maken met dat Israel onder de vloek ligt tot op 1996
Eze 37:10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

Eze 37:11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israels; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.

Bovenstaand vers gaat niet over Yosef/Israel omdat zij hun identiteit wel hielden, dit spreekt niet over Juda’s holocaust, maar over Yosef’s staat zonder identiteit.

Hij gebruikt het woord “afgesneden”en dat betreft Yahudah niet!

Er was een beweging vanuit de 16e eeuw dat ze wisten dat Yahudah terug zou keren, beweging the restorationalists. Zij dachten dat het Yosef was, maar dat zijn zij niet.

Als hij deze christennatie niet had gebruikt om te assisteren, hadden ze geen vrienden gehad.
In deze tijd spreken de profeten over het herstel van Yosef, in de charismatische beweging waren er profeten in de 70er jaren , als de mensen niet zullen horen dan zal ik een ger, een net sturen een jagersnet,
3x genoemd, azal ik de Chaldeans oproepen met een geest van geweld en Ik stuur ze in jullie volkeren en zij gaan jullie oordelen totdat jullie je gaan bekeren tot Mijn Woord en tot Mijn profeten en doen.
Wie is het Woord van profetie, Yeshua
Ik maak geen religie van jullie
Ik herstel jullie tot een groot leger ,want we gaan oorlog voeren met de prins van deze wereld
Als we geen overwinning in ons leven hebben, dan hebben we dat ook niet in groter opzicht
In aan bootcamp heb je nog geen wapen omdat je er nog niet mee overweg kan
Voorportaal
We moeten juridisch gaan denken
Elke advocaat moet de wet gaan kennen.
Satan is degene die je beschuldigt.
Ipv dat we onszelf verdedigen in zonde moeten we zijn als Paulus, don’t let sin not rule you
Als we de juridische apecten zouden begrijpen wat Yeshua aan dat hout deed met Yeshua
We moeten goede juristen zijn
We moeten dit uitleven
Deze rechtvaardigheid werd volledig verstaan door Yeshua 2000 jaar geleden aan het hout
Het is niet de genade maar Zijn rechtvaardigheid
Ik huiver als ik denk aan Zijn heiligheid en Yeshua werd als ons, werd gelijk aan ons, zodat Gal ,en ons meeneemt in Zijn dood,1Kor 2 ,Vader nam letterlijk niet alleen Israel maar het hele ras van Adam .Het leven vanaf het begin kwam vanaf het begin van Hem
Vader nam dat besmette leven van Adam en zette dat in Yehua en de Vader begreep precies wat Hij bedoelde toen hij riep Eli eli , Dat was de eerste keer dat Hij gecheiden werd van de Vader en zo kon Hij ons wegvoeren uit het rijk der duisternis in het rijk van het licht
Vertel Satan dat ook wij aan het hout waren met Yeshua, ik stierf met Yeshua en ik stond op
Ik ben in het beeld van Mijn Vader
Dit is onze geestelijke strijd
2Kor 5
Als 1 mens sterft
2 kor 4
Schat hebben in aarden vaten, we hebben dezelfde opstandingskracht als Yeshua
Door Zijn Geest in ons
2 Kor :5 beproef of je in het geloof bent
Jac. ga naar de spiegel en kijk, het tijdelijke is niet werkelijkheid maar het ongeziene
Yeshua volkomen rechtvaardigheid
Als je ongeduldig bent, maar dat ben jij niet…Rom 7 de aard lijkt ongeduld maar dat is niet langer ik, Keer naar Yeshua
Als je je ongeduld verliest, ga het niet psychologisch oplossen,niet omdat je dat bent maar omdat dat andere rijk de gelegenheid kreeg
Weg eruit is je naar de vader keren en vergeving vragen.
Proclameer de woorden van YHVH en autoriteit ovenemen
Te binden geesten in andere levens .Ze kennen jou niet,maar ze kennen Degene in wie jij bent.
En dan krijgen we herstelde levens. Herstel gaat plaatsvinden…
Laat ons teruggaan naar mijn huis, maar hen aanspreken en hen de toegang versperren en hen de plaats wijzen waar zij horen

James heeft een lied over deze beenderen

Ezechiel 37:15
Eze 37:15 Wijders geschiedde des YHWH’s woord tot mij, zeggende:
Eze 37:16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.

We weten dat er in het huis van Yosef ook Yahudah aanwezig is en andersom
Het woord voor een stuk hout is eigenlijk een boom
Woord voor been is atzam en voor boom is etzem
Eze 37:16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.
Eze 37:17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig (echadim=meervoud, dus nog steeds twee) hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.

Wat zijn dezen? Meervoud
Wat is dit? Enkelvoud
Deze twee bomen hebben een bestemming.De ene een priesterlijke en de andere is een koninklijke positie
Melchizedek orde
Yeshua, die beiden heeft, zowel de koninklijke en priesterlijke positie en Hij gaat ons 1 maken
Als we in discussie geraken over kalender, hoofdbedekking etc dat is uiterlijk
Satan heeft ook een priesterlijke en koninklijke orde, wees erop bedacht
We hebben de aard van Yashua in ons, dat is onze identiteit.
Het huis van Jacob staat als eerste, maar niet in Jer. 31
Ook Paulus plaatst Yosef/Israel in Romeinen 11 als eerste.
Gen 48…handen kruist …volheid van de naties
Paulus krijgt de openbaringen schrijft daarover
Geheel Israel en de volheid der natiën komt regelrecht uit Genesis 48

In christelijke kekren moet je meer christelijk worden, dat is een misleiding omdat Yeshua al in je is

In Jesaja 31 identificeren met het zaad van Abraham en Sarah. Kijk naar Abraham je Vader en Sarah je moeder, toen hadden we hun leven in ons.Allemaal hetzelfde zaad. maar vanwege deze honger naar gerechtigheid zoeken ,maar nu hebben we het gevonden in geloof

Jesaja 49 herstel 12 stammen..Ik breng voort de 12 stammen van Israel
Yahudah is verwonderd wie de messias is, ze weten dat Hij niet komt ,alleen de ware Messias brengt de stammen terug
totdat ze ons als een nationale eenheid zijn zien zij Yeshua niet
We zullen zeggen wie Hij is
Je kunt zeggen dat je Israel bent en torah doet maar dat brengt hen niet tot nadenken. maar als we als natie aaneengesloten de banier opsteken, dan zullen zij het zien
Hanoch is ons aan het uitleggen om ons te vertellen wie wij zijn
United2restore
Yahudah begon al in 1800 om een nationale eenheid te vormen
Wanneer wij ons daar in daarin gaan participeren dan gaat Yahudah het zien
Relaas van een wijngaardenier op de bergen van Gerizim
Peterus had het over de buitenlanders tussen de buitenlanders in het tijdelijke huis
Bestudeer de geschiedenis van yahudah
Jullie regering is niet deze regering.
We hebben een koninklijke overheid, yeshua gaat de kionkijklijke overheid neerzetten
De twee houten moeten eerst bijeen komen

Handel.3:18-21
18 Maar Elohim heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Masshiach lijden zou.
19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des YHWH,
20 En Hij gezonden zal hebben Yeshua HaMassiach, Die u tevoren gepredikt is;
21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die Elohim gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Efeze 1: 15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Meester Yeshua, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
20 Die Hij gewrocht heeft in Yeshua, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

De hoop van de hele mensheid

Mijn zoon Egypte en mijn erfenis Israel
Egypte heeft eerstgeboorterecht van Gan
Alle eerstgeboren naties behoren Hem toe
Ezau in psalm 3 vergadert allerlei naties in Cham om Israel iets aan te doen
Al deze tien natiën zijn van de Chaldeans en Hij zal hen opwekken om Israel te tuchtigen…
YHVH heeft een missie voor hen totdat Israel om wil keren naar de Vader
Deut.30

Vragen stellen: Is re ook nog een herstellen van de kalender?
Ephraim duidt op eenheid in plaats van op misleiding van verdeeldheid ingaan
Ook zonde kan voor verdeeldheid zorgen, let daar op!

We zijn nu in een geheel andere positie, Zelfde autoriteit als Yeshua ten opzichte van het rijk der duisternis

Wat kunnen wij mensen vertellen die zeggen dat de stammen terug zijn
Dan was het Koninkrijk gevestigd en de natie is er nog niet, als wij als 1 volk er nog niet zijn

Aanbidt Mij in geest en in waarheid en in eenheid
Ga niet naar verschillende gelegenheden ,maar kom samen

Ephraim geeft tips over een Bney Yosef National Shabbat
en vertelt iets over de reconstitution of our national identity

http://www.israelitereturn.com
http://www.bneyyosefholland.com

 

Auteur: hadassah18

Van jongsafaan hield ik ervan om wat ik zag te verwoorden. Er waren ervaringen die ik liever schreef dan ze vertellen. Min of meer komend vanuit de rechtse flank van het christelijk geloof zonder kerklid te zijn, kreeg ik liefde voor het geschreven Woord die ook wel bijbel wordt genoemd. Al jong was ik overtuigd van de Weg,maar wist, dacht ik, het juiste pad niet. Maar de Vader wist het en begin dertig was ik, toen Hij mij met een levensveranderende gebeurtenis bevrijdde, wat ik als wederomgeboren beschouw. Die ervaring maakte dat ik Hem wilde dienen, maar Hij mocht het bepalen en dat deed Hij. In 2007 gaf Hij duidelijk aan dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had. Dat onderwerp zag ik in die tijd zelden in Nederland en omstreken. Een groot verlangen is het dat de twee huizen spoedig één kudde worden zoals beschreven in Ezechiël 37 en andere verwijzingen. Ik ben gelukkig getrouwd, moeder en ik heb mijn identiteit gevonden in YHVH's onderwijzingen. Johannes 14:26 is een raad die ik hoog acht. Het geschreven Woord van YHVH krijgt prioriteit. Naast schrijvend delen hou ik ervan om hen die de wil van de Vader willen doen, te ontmoeten en heb een brede belangstelling. Veel verantwoorde onderwerpen hebben mijn belangstelling. Dankbaar dat Hij mij ertoe aanzette om te gaan delen, wandel ik mijn levensreis, vertrouwend dat Hij het wel zal maken. "En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken" Exodus 14:15

2 thoughts on “Vernieuwend onderwijs van Ephraim en Rimona Frank

  1. Pingback: Niet zomaar een reis – Bob van Dijk's Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s