Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Weid Mijn lammeren

Recentelijk komen mij steeds een paar teksten van Yeshua in gedachten en ze rouleren.
Ik realiseer me dat zij een samenhang hebben..
Weid Mijn lammeren…
Versterk het overige…
Veracht de kleinen niet…

Om de heiligen toe te rusten tot  heilig dienstbetoon…

Mijns inziens zijn het adviezen om de kudde bijeen te krijgen.Niet met harde hand,maar in de wetenschap dat Hij, dé Herder, Zijn helpers, instrueert hoe en wat zij moeten doen om in Zijn liefde de eenheid te handhaven.
Dat is helend.
Weid Mijn lammeren..het staat in Yochanan 21:15 “Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Yeshua tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Meester! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.
Lammeren zijn jonge dieren, jong in geloof.Die hebben een andere aanpak nodig dan de schapen waarnaar Cephas (Petrus) ook uitgezonden wordt.
Versterk het overige Op.3:2. Dit duidt zoals ik in de Strongs lees op een deel van een groep of aantal:Opb 3:2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor Elohim.
Versterk het overige dat sterven zou…
Dat sterven zou..Geen levenskans als het niet versterkt zou worden..

En gisteren kreeg ik onderstaande woorden:

Matth.18:10 Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
Kleinen…M’n hart wordt ontroerd als ik aan de kleinen denk, de lammeren, de afgewezen, uitgestotenen…
Mensen kunnen wel kiezen wie het beste past in een groep,maar ABBA YHWH kiest door ZIjn Ruach vaders, moeders,tantes,ooms, grootouders voor de kleinen, de lammeren uit.De weide mag mals en groen zijn en de kleinen, de lammeren die dreigen buitengesloten te worden, mogen niet gehinderd worden.Geenzins!

En hoewel verschillende functies binnen de familie,zijn het toch allemaal kinderen Israels.Gelijk aan elkaar,want er is maar één Herder.

Ja, die woorden kwamen ook: :Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet..Vanaf Matth.10:13 lezen we de volgende woorden:13 En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.
14 Maar Yeshua, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
16 En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

ABBA’s Ruach is bewegende om de kleinen niet te verschrikken en naar een andere weide over te brengen.
Dat is een verlossend proces en zeer hoopvol,want Hij gaat voorop en Hij kiest en Hij leidt.
Ik heb Zijn woorden gehoord en wil niets liever dan Zijn opdracht aanvaarden.
Hineni…

Efeze 4:12 “Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van HaMashiach…

Vrucht

We zijn al op weg Sukka te worden en Yeshua’s woorden geven veel hoop wanneer Hij Zelf zegt, dat er niet verhinderd mag worden, dat Hij die dat deden hen zeer kwalijk nam.Geldt ook voor nu…

Daar ligt een diepe les in.
Shalom voor degenen die dat mogen zien en de Meester volgen zoals Hij deed.
We mogen resultaat verwachten,wanneer Hij aan zet is.


1 reactie

Bouwstenen en plaats nog niet geheel bijeen

Sukkot
Wanneer we buiten Jeruzalem Sukkot gedenken om welke reden dan ook, vinden we vele groepen, families of alleengaanden die op de een of andere manier kleur en invulling geven aan dit bijzondere feest.
Bouwstenen en plaats, het moet zich nog voegen…
Een paar verzen uit de Tenach:

Instructie
Lev.23:39 Doch op den vijftienden dag der zevende maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij YHWH’s feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn.
40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des YHWH’s uws Elohims, zeven dagen vrolijk zijn.
41 En gij zult dat feest den YHWH zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.

Plaats
Ne 8:14 (8–15) En zij vonden in de wet geschreven, dat YHWH door de hand van Mozes geboden had, dat de kinderen Israels in loofhutten zouden wonen, op het feest in de zevende maand;
Ne 8:15 (8–16) En dat zij het zouden luidbaar maken, en een stem laten doorgaan door al hun steden, en te Jeruzalem, zeggende: Gaat uit op het gebergte, en haalt takken van olijfbomen, en takken van andere olieachtige bomen, en takken van mirtebomen, en takken van palmbomen, en takken van andere dichte bomen, om loofhutten te maken, als er geschreven is.
Ne 8:16 (8–17) Alzo ging het volk uit en haalden ze, en maakten zich loofhutten, een iegelijk op zijn dak, en in hun voorhoven, en in de voorhoven van Elohims huis, en op de straat der Waterpoort, en op de straat van Efraimspoort.
Ne 8:17 (8–18) En de ganse gemeente dergenen, die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten loofhutten, en woonden in die loofhutten; want de kinderen Israels hadden alzo niet gedaan sinds de dagen van Jesua, den zoon van Nun, tot op dezen dag toe; en er was zeer grote blijdschap.

Aanwijzing
De 16:16 Driemaal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des YHWH’s uws Elohims verschijnen, in de plaats, die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten; maar het zal niet ledig voor het aangezicht des YHWH’s verschijnen:

Deut 31:11 Als gans Israel zal komen, om te verschijnen voor het aangezicht des YHWH’s uws Elohims, in de plaats, die Hij zal verkoren hebben, zult gij deze wet voor gans Israel uitroepen, voor hun oren;

In het boek Handelingen van de Brit Chadasha vinden we vervolgens een aanwijzing dat Israelieten uit de natiën naar Jeruzalem kwamen om het feest van Shavuoth te gedenken,zie hoofdstuk 2 vanaf vers 7:
“7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers?
8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?
9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie.
10 En Frygie, en Pamfylie, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten;
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Elohims spreken”

We zien uit de Tenach dat er een verzameling uit de verstrooiden met de gezette tijden zoals de specifieke feesten in Israel met name naar Jerusalem kwam om daar te zijn.

Het Woord is en dan moeten we vaak een beetje omgekeerd denken, omdat wij (meestal) geboren en getogen zijn in de cultuur van de vervangingsleer doortrokken van Grieks denken en daarvan aan het ontgiften zijn,alleen voor de kinderen Israels geschreven en dat zijn zij, die het getuigenis van Yeshua hebben en de geboden van Elohim doen.Shema een luisteren handelen.Niet luisteren en dan pas handelen, maar tegelijkertijd.Al een handelende houding hebben.
Uitgaande van de gegevens werd aan de kinderen Israels en dat is opgetekend in de Tenach, die bij elkaar waren het gebod/instructie gegeven om Sukkot te vieren.
In Nehemia lezen we van teruggekeerden, die tesamen de wet hoorden en deden.Het was niet een individuele actie.Ze waren met elkaar in een specifieke plaats.
Wat lezen we van plaats betrekkende tot dit feest?
“In de plaats die Hij verkiezen zal”
We vinden deze aanwijzing vele malen in het boek Deuteronomium…

Vannacht een aanwijzing gekregen,dat het (meeste) materiaal voor de Sukkot nog in de volkeren is en de plaats Israel is..Mogen we hieruit opmaken dat de Sukka nog niet volledig afgebouwd is?
Dat we door moeten gaan met bouwen, bouwen aan een verlangen om tesamen op te trekken?Wanneer dat de wil van de Vader is,dan zal Hij het ons ook mogelijk maken daadwerkelijk naar Jeruzalem te kunnen gaan.
Kom ga met ons en doe als wij…Psalm 122…


1 reactie

Et achai anochi mevakesh

Found!!!! And we can learn the song as well!
Vert in Ned. en Eng.
Et achai anochi mevakesh

Hagidah na li (2x)
E’phoh hem ro’im
Et Achai anochi mevakesh
Hagidah na li (2x)
E’phoh hem ro’im
Et Achai anochi mevakesh (3x)
Hagidah na li
E’phoh (6x) hem ro’im”
Vertaling engels:
It is my brothers whom I am seeking
Tell me I pray….
Where do they feed their flocks?
Vertaling Nederlands:
Het zijn mijn broeders die ik zoek
Vertel me, ik verzoek u
Waar weiden zij hun kudden?

Yosef….B’ney Yosef…
Gen.37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?
16 And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks….