Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Hersteld spreekt van was óók…

Hersteld koninkrijk is niet nieuw…

Het koninkrijk waarover alle eeuwen is gesproken en waarover diverse uitleggingen gaan, al naar gelang de kennis…krijgt in deze tijd een bijzondere vernieuwende kennis.
Het was naar mijn overtuiging De Ruach HaKodesh die mij vanmorgen stilzette bij het woord “koninkrijk” toen iemand die ik ken dat uitsprak.
Wanneer er van herstel sprake is….
Dat woord herstel weten we goed, maar hebben we er weleens bij stil gestaan, dat het woord “herstel” betekent, dat het er al eerder was?
En als het er al eerder was, waarom is het dan vervallen?
En waar en wanneer was dat koninkrijk, wat hersteld gaat worden?

Hebben wij niet allen min of meer geleerd dat er een koninkrijk gaat komen, die zodanig omschreven en uitgelegd is als zijnde een hemels koninkrijk in de zin van nooit eerder?

In Handelingen 1:6 staan de welbekende woorden:
6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Meester, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?
7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;
8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Wederoprichten…
Het was er wel.Altijd al, gezien Psalm 145:13
Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht…

Voor wie kwam Yeshua specifiek?

Mt 15:24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.
Mt 10:6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.

Wanneer is er een koninkrijk opgehouden te bestaan zodat aan haar niet meer gedacht werd, haar inwoners uiteengedreven, verstrooid,tot…?

Ammi werd Lo-Ammi
Hosea
Eigenlijk spreekt heel het Woord over de kinderen Israels, hun geschiedenis, hun Elohim, Zijn beloften aan hen.
E wanneer we aan de twaalf poorten en de namen erboven denken in Openbaring, dan weten we…
De kracht des Allerhooste kwam op Shavuot over Yeshua’s volgelingen en zij worden Zijn getuigen genoemd..te jeruzalem, Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde om over dat komende herstel van het vervallen koninkrijk te spreken.
Ze zijn immers onderwezen door de Meester die specifiek voor dat verloren,vervallen huis kwam?
Zodat de weggezonden vrouw opnieuw bruid mocht gaan worden.
Onder Zijn voorwaarden.
Rom.14:17 Want het Koninkrijk Elohims is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.

Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Ruach HaKodesh.

Misschien voor uitlopend op de gebeurtenis afgelopen Shavuot..toen een delegatie van Efrayim en Yahudah bijeen waren om YHWH’s Aangezicht te zoeken op de plaats waar ze eens één koninkrijk waren geweest…wetende dat het de eerste keer in de geschiedenis was, dat ze daar op deze manier waren…
en YHWH’s Ruach bijzonder werkzaam was gedurende die tijd,zodat een ieder aldaar sprak van de bijzondere harmonie, shalom en blijdschap..
bewust de straf hebben aanvaard die YHWH hen toegerekend had…
Het was niet alleen voor de aanwezigen zelf dat ze zoveel zegen kregen, ze wisten vissers te zijn en weer uitgezonden te worden..

Zouden we gezien de tijd op YHWH’s kalender mogen aannemen dat er van een aanvang sprake is wat betreft de late regen?

Dan gaan er bij het voortgaan van de tijd bijzondere zaken gebeuren.
De wereld maakt zich druk over de komende rampspoeden,maar de hongerigen en dorstigen zullen gelaafd worden wanneer zij op zoek gaan naar brood wat verzadigt.
Slechts een open oor en hart zijn nodig voor de stap naar ommekeer en verandering van bestemming.

Het koninkrijk wat was, komt weer.
Dan zal de komende Koning een volk vinden dat Hem zal verwelkomen in hun Sukka.
Op aarde.
Dan wordt Sukkot vervuld,omdat de Man in hun midden is.
En dat zal aan de wereld niet voorbij gaan.


Een reactie plaatsen

Uitdaging/challenge voor eenheid

Al een poosje volg ik het blog van een paar engelsprekenden.En nu we ook allen aanwezig waren bij het Bney Yosef Congres ben ik extra alert geworden.
Een van hen is die van Natsab…welke Pete Rambo heeft opgezet.
Deze keer een onderwerp welke direct mijn aandacht heeft, namelijk het ontleden van zaken die zowel eenheid kunnen bevorderen en verschillen tegen het licht houden.
Vanwege prioriteiten zijn de verschillen haast een eigen leven gaan leiden, in ieder geval heeft et geresulteerd in veel verschillende gebouwen en denominaties.En de punten waarover men het eens is, zijn verwaarloosd.
En dat kan anders, want zoals Pete terecht naar voren haalt, we weten bij de meeste zaken niet eens exact hoe de vork precies in de steel steekt.
En dat komt weer, omdat de Maker het ons niet allemaal ineens of misschien in sommige zaken nooit zal openbaren.
Als het niet zo ernstig was, zou je er haast om moeten lachen…
Maar we hebben nu de sleutel en aan ons om de paden recht te maken…
Jesaja 62:10
Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken!”


Daniël 12:4 “En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.”

Pete vervolgt in zijn betoog iets cruciaals wat ik zal proberen te vertalen…
“Ik durf te raden dat meer dan 2 / 3e van alle Messiaanse het erover eens dat,

1.er in het einde, één Lichaam, één Elohim, één geloof, één doop zal zijn.
2.Abba YHVH één Torah / wet voor Israël heeft en de vreemdeling die met hen vertoeft.
3.geloof in Yeshua is cruciaal voor het invoeren van het Verbond.
4. Yeshua wil dat we groeien in eenheid en vrede.
5.de vervallen Tent van David zal worden hersteld!

Waar sprake is van onenigheid, met name op het gebied van ‘Two House’ theologie, is HOE Abba het Koninkrijk herstelt aan Israël. We zijn het niet oneens dat het zal gebeuren, maar we vallen over de vraag HOE het zal worden gedaan. En, die meningsverschillen, vooral wanneer bekeken door nieuwe mensen die uit de christelijke kerk getrokken zijn om de Messias te volgen en gehoorzamen aan Zijn wet, leiden tot verwarring en afstand nemen.
Tot zover Pete Rambo.

Daarbij zie ik eveneens, bewust geworden, door iemand uit het andere huis, dat het voor Yahudah echt niet aantrekkelijk is naar een groep mensen te gaan die weliswaar de Torah hebben ontdekt,maar onderling zo ontzettend verschillen en vanwege het verschil een andere denominatie hebben opgebouwd.
Yahudah kan het ook wel oneens zijn met hun broeders maar ze gaan door dezelfde deur weer naar buiten.
Het wordt tijd dat we omkeren en schoon schip gaan maken, zeker wanneer we de sleutel hebben ontvangen en zijn gaan zien…
Met google-vertaling is Pete goed te volgen in zijn relaas…
http://natsab.com/2015/06/12/shooting-ourselves-in-the-foot/


Een reactie plaatsen

Uitzien naar en er deel van uit gaan maken…..

Uitzien naar het ontwaken van Efrayim en dan aan het begin staan van datzelfde ontwaken zijn twee verschillende zaken en toch overlappen ze elkaar.

Het verlangen blijft, ook wanneer het ontwaken begint,en de vreugde dat er door ABBA YHWH’s Ruach een aanvang gemaakt wordt naar dat langverwachte proces, is bijzonder.

Steeds meer word ik erbij bepaald dat alles wat in Torah (hele bijbel) is geschreven, is alleen voor Israelieten.

De twaalf poorten en de namen erboven zijn die van de zonen van Jacob.Dus kortgezegd kunnen er alleen nazaten van Jacob door die poorten.

Enerlei wet zij de vreemdeling en de ingeborene…

Nu 15:16 Enerlei wet en enerlei recht zal ulieden zijn, en den vreemdeling, die bij ulieden als vreemdeling verkeert.

Vandaag kwam mij een artikel onder ogen die de weg der vrede bewerkt…

Ben me ervan bewust dat ik slechts aan kan stippen, daarom een uitnodiging om zelf verder te lezen en te luisteren.

Zal zowel de link als het lied dat vandaag vrijkwam, hieronder vermelden…

http://thebarkingfox.com/2015/06/16/shooting-ourselves-in-the-foot/


Een reactie plaatsen

Het grotere plaatje

Een bijzonder gesprek tussen Hanoch Young en Ken Rank waarin zij openhartig bepaalde cruciale vragen aan de orde stellen met bijzondere relativerende antwoorden, die ons helpen het pad van vreedzaamheid te kunnen bewandelen richting elkaar…

Drie delen zijn het en alledrie bijzonder leerzaam voor hen die zich uitstrekken naar hereniging.
https://www.youtube.com/channel/UCeNvBlXnU7QDb-2rKSpFhbA


2 reacties

Hoogtepunten Congres Bney Yosef National 2015

Men kan weleens situaties of gebeurtenissen ondergaan waarvan men bij aanvang al weet dat het levensveranderend is.

Dat overkwam mij bij het aanvangen en beleven van het Congres B’ney Yosef National georganiseerd door de familie Frank.

Het concept was verrassend eenvoudig en sloot zo aan op wat ik al was gaan weten, dat ik niet anders wilde en kon dan eraan deelnemen.

Het overtrof al m’n verwachtingen.

En niet alleen van mij…Ze zeggen weleens dat uit de mond van twee of drie getuigen de bevestiging daar is,maar het waren er geen twee of drie..alle congresgangers hadden dezelfde bevestiging.

Wij  waren de enige twee uit Nederland,uit Duitsland waren er meer, alsook uit Zweden, Zwitserland, maar er waren er ook uit Engeland en iemand uit Frankrijk..Uit Jordanië, Israel, Shri Lanka en andere landen.tesamen bijna 135 mensen uit 12 landen.De lokatie was het Eshel HaShomron hotel in Ari’el.

Informeel gingen een aantal van ons geZamelijk de Shavuot in en al bij aanvang was daar dat lieflijke, sprankelende om en door ons heen, wat ik niet anders dan ABBa’s Ruach kan zien.Dit konden mensen niet even creeëren…

Vooraf aan de aanvang van het Congres was er de tour naar Shilo, Shechem en Elon Moreh.Bijzondere plaatsen die specifiek met Efrayim te maken hadden.Bijzonder was het te staan op die plaats waar we gesplitst werden vanwege onze rebellie.En de bemoediging te ervaren van ABBA Zelf, niet vanwege onze verdienste, maar omwille van Zijn heilige Naam.

ABBA YHWH beantwoordde onze daad van gehoorzaamheid op een manier die ik niet meer vergeten kan en wil.Gelukkig was ik er niet alleen, want mocht ik et vergeten dan kan ik een van 135 anderen vragen me te helpen herinneren.In die paar dagen werden we als het ware tot één volk gesmeed.Onze verschillen deden er niet meer toe, die bleven achterwege in de zin van onze specifieke kleuren, ervaring en individueel leerproces.

Het hoofddoel was en is dat Efrayim haar identiteit gaat aanvaarden. Dan zal dat huis haar roeping gaan zien en aanvaarden en kan ABBA YHWH machtig door dat huis gaan werken omwille van Zijn Naam.Ik voelde die taak, had het immers in de voorgaande jaren geprobeerd omdat ABBA YHWH me er in 2007 toe aangezet had.En dat was voorwerk.Ploegen…Nu in Ari él heb ik ABBA’s Ruach zien bewegen,eerstens om ons allen daar toe te rusten en vervolgens, en dat zie ik met blijdschap tegemoet, zal Hij voor ons uitgaan en onze achterhoede wezen in de komende tijd.Zijn Woorc zal niet ledig weerkeren.het zal doen wat Hem behaagt.Het is op ABBA YHWH’s kalender tijd dat Efrayim Efrayim wordt.Dan pas zal Yahudah zien wie Yosef, wie Yeshua is en tot hun grote verwondering zien zij dan dat zij Hem al die tijd al tussen hen in hebben gehad, daar zij Zijn Woord/Torah doen…terwijl zij Hem niet zagen.De reden daarvan is dat ABBA YHWH hen een bedekking gaf totdat Efrayim op haar voeten mag gaan staan.Een volmaakte volgorde.

Verschillende broers en zussen die eveneens op het Congres aanwezig waren,hebben al een bijdrage gepubliceerd en die ga ik hieronder vermelden…

Met elkaar zijn we een kleurig en geurend boeket, aangenaam voor onze Meester.Dat geeft zegen naar anderen die verlangen en een oor hebben om te horen…

Uit de Europeese gegadigden is een groep voor Europa ontstaan waarvan mededelingen zullen uitgaan de komden tijd.Ik hou u op de hoogte daarvan…

http://natsab.com/2015/06/01/video-of-trip-to-israel/

http://www.podcastgarden.com/episode/united-2-restore-11_49346

http://thebarkingfox.com/2015/05/26/foundations-of-ephraimite-national-identity/

http://natsab.com/2015/06/03/learning-to-color-within-the-lines/

En anderen zoals Sue Wyatt with her webblog: https://lambsservant.wordpress.com/

Zo wil ik ook niet vergeten het lied wat nog online zal gaan komen, gemaakt door James Block over Efrayim..

Kerry Alexander was er eveneens en zijn lied B’nay Shalom hebben we “life” kunnen beleven…