Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Remain satisfied in the nations…

Words what recently came to my eyes and heart are these:” If we remain satisfied in our graves (the nations), we will cease to live and breath”.
Precisely what was in my mind this week!!
It isn’t enough to practice Torah as a believer from the nations or what they say “pagans out of the nations who practice Torah and confess Yeshua…
WHAT?
Pagans?
Believers from the nations?

Awake oh Lo- Ammi and become Yisrael, awake and come to your destiny!
Why do people like to be in the corners and be satisfied with a few around them who practice Torah too?
How can ABBA YHWH uses us when we like to stay in a comfortzone?
Romans 11 is at hand and Ezekeil 37 too…and Jeremiyah 31 and Amos and..and..
Mt 9:37 Then saith He unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;
For me a serious warning, a shrill sound of a shofar…

I really don’t want to remain in the nations, so that I will cease to live and breath..


Een reactie plaatsen

Huis Israels, B’ney Yosef,wat is hun oorsprong en identiteit?

Jaren geleden in het Woord gedoken om meer te weten te komen over dat andere huis, die andere stick, die andere stok uit Ezechiël 37.
En na die jaren nog steeds of nóg aktueler dan voorheen.
Wij, die geen identiteit hadden staan in dat boek en we hebben een roeping.
Een bijzondere roeping!

Scheuring van het rijk, oordeel, de ballingschap,duur,naam,scheiding,hereniging van huis Israels.

Scheuring.

Enkele gegevens:

2 Kronieken 10:19
Alzo vielen de Israëlieten van het huis van David af, tot op dezen dag.

Ondergang
In 2 Koningen 18:10-12 wordt het koninkrijk Israel ( niet te verwarren met Yahudah) weggevoerd naar Assyrië, omdat zij de stem van YHWH niet gehoorzaamd waren geweest,maar Zijn verbond overtreden hadden en al wat Moshe, YHWH’s knecht,geboden had, dat hadden zij niet gehoord noch gedaan.
In 2 Koningen 17 staat daarvan ook een nadere beschrijving.
In 2 Koningen 18: 23 wordt vermeld dat “YHWH Israel van voor Zijn aangezicht wegdeed, gelijk als Hij gesproken had door den dienst van al Zijn knechten, de profeten; alzo werd Israel weggevoerd uit zijn land tot op dezen dag”.
(Onder Zedekia wegvoering van Yahudah naar Babal ((70 jaren) In het eerste jaar van koning Kores van Perzië laat hij hen gaan. 2 Kronieken 36:22,23 en Ezra 1:1-3)
Zelfs Yahudah hield YHWH’s geboden niet (…).Zo verwierp YHWH het ganse zaad (2 Koningen 17:19,20)
In Jeremia 3 worden Israel en Yhaudah als twee zusters voorgesteld
Omdat Israel Lo-Ammi is geworden en Yahudah tot op de huidige dag bekend is, lijkt mij Jeremia 16 bedoeld voor het huis Israels en Jeremia 17 voor het huis van Yahudah.

Het oordeel.

Enkele gegevens:

1 Koningen 12
1 Koningen 12:31
2 Kronieken 10

De duur.

Enkele gegevens:

Daniël 9: 24
Ezechiël 4:5,6
Leviticus 26:18
Mattheüs 24:15,16,20,21,32,33,34.
Numeri 13,14:34

Naam.

Enkele gegevens:

Hosea, het gehele boek met name hoofdstuk 1:6.

Scheiding (tweëerlei)

Zacharia 11:10
En Ik nam Mijn stok LIEFLIJKHEID, en Ik verbrak denzelven, tenietdoende Mijn verbond, hetwelk Ik met al deze volken gemaakt had.

Zacharia 11:14
Toen verbrak Ik Mijn tweeden stok, Samenbinders, tenietdoende de broederschap tussen Yahudah en Israel.

Zowel in Deuteronomium 4:23-29 en Jeremia 16 lees ik dat Israel een dubbele vergelding krijgt vanwege ongerechtigheid in verband met ongehoorzaamheid inzake het dienen van de goeden van de volkeren.

Even enkele notities :

Bij ongehoorzaamheid: straf Leviticus 26:14-18
Bij waarschuwing niet horen: zevenvoudige straf vers 18

Jerobeam stelde 2 plaatsen van aanbidding aan,zie 1 Kon. 12:29,30; 1 Kon. 12: 31.

Yahudah altijd bekend gebleven.( Lev.49:10)
Israël werd Lo-Ammi (Lev.26:33, Psalmen 83; Jer. 30:11, Jer.31:10; Hosea 1:9;
Naar Assyrië 721 voor BC

Lengte van straf: zevenvoudig, zie Lev. 26:18
Maal 390 dagen voor Israël en 40 voor Yahudah, zie leviticus 4:45, die 1 voor elk jaar betekenden, zie Numeri 14:34; Ezechiël 4:6
= 390 x 7 = 2730 jaar
Israel in 720 BC naar Assyrië
Van -720 BC tot 2730 jaar later is 2010!

Terugkeer: Ezechiël 39 : 38
Jesaja 14:1-3
27:6
61:4
Israel in het westen wacht een orrdeel ivm zonde door het nalaten van Torah, zie Ezechiël 18: 23,30,32.

Voorwaarde voor ontkoming is het praktiseren van gehele Torah.

Één jubeljaar is 50
Genesis 6:4 Bij Noach zei YHWH dat dagen van een mens 120 jaren zullen zijn, maar Noach werd ouder dan 120 jaar.
Één jubeljaar x 120 jaar (uit vers 4) maakt 6000 jaar

Van Adam tot nu maakt 6000 jaar
Voor YHWH is 1000 jaar als één dag, zie Ps. 90:4 ; 2 Petr. 3:8
Zes dagen plus één rustdag ( Milennium)
Voor zover bekend waren de laatste drie jubeljaren 1867, 1917, 1967 + 50 maakt 2017
Jesaja 46:9,10

Yahshua sprak over het uitbotten van de vijgeboom én een generatie dat niet voorbij zal gaan. Uitgaande van de stichting van de staat Israël in 1948 ( Jesaja 66:8) en een generatie van 70 jaar komen we op 2017!
(Matth. 24: 15,16,20,21,32,33,34.


1 reactie

Wapenrusting/Armor of YHWH hebreeuws belicht

Wapenrusting van YHWH /Armor of YHWH

For my english friends, please scroll and read with me these important verses…thank you and shalom!

Zoals straks uit de voetnoot zal blijken, hebben we door eenzijdige onderwijzing de volheid van Yeshua verkeerd verstaan, maar gelukkig is de late regen ons nog niet voorbij gegaan…

Zoals uit de voetnoot blijkt, beschrijft Paulus hier niet een Romeinse soldaat om de eenvoudige reden dat Paulus hier YeshaYahu/Jesaja aanhaalt, die NIMMER een Romeinse soldaat heeft gezien.Hij haalt Yeshayahu/Jesaja 59:17 aan:
Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel.
Deze Hij is YHWH.
In de context met Yeshayahu/Jesaja 59:16 is Yeshua de Enige Die hier beschreven wordt als YHWH’s wapenrusting:
16 “Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem”
Deze versen zeggen dat Yisrael Yeshua en Zijn volheid moeten aangorden inclusief de nooit toegevoegde of afgezwakte Torah…De andere voetnoot beschrijft een aanmoediging dat we moeten vragen om moed zodat we de twee huizen (al YHWH’s kinderen Israels) verkondigen zullen in de donkerheid van de georganiseerde religie

Efeze 6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Elohims, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Elohims, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is YHWH’s onderwijzingen.
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

.

Armor of YHWH

Efesians 6:11 Put on the whole armor of hwhy , that you may be able to stand against the strategies of s.a.tan.
12 Because we wrestle not against flesh and dahm, but against principalities, against authorities, against the rulers of the darkness of this olam, against spiritual wickedness in high places.
13 Therefore take up the whole armor of , that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand, stand even more.
14 Stand therefore, having your loins wrapped around with emet, and having on the breastplate of tzedakah;
15 And your feet fitted with the preparation of the besorah of shalom;
16 Above all, taking the shield of emunah, with which you shall be able to quench all the fiery arrows of the wicked one.
17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Ruach, which is the word of hwhy:
18 Making tefillot always with all intercession and supplication in the Ruach, and watching in the Ruach with all endurance and petitions for all the Yisraelite kidushim;(1)
19 And for me, that words may be given to me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the besorah,(2)

1. He is not describing a Roman soldier for the simple reason that Isaiah, whom Paul is quoting, never saw a Roman soldier. He is quoting Isaiah 59:17. In context with Isaiah 59:16, Yahshua is the one being described as YHWH’s armor. So in essence, these verses are telling Yisrael to put on Yahshua and His fullness.
2. We all need prayer for boldness, to proclaim the two houses in the face of the darkness of organized religion.

(Met toestemming van auteur RCTNE)