Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Shamar mazuwzah pethach

Lezende in Spreuken 8 viel mijn oog op vers 34…

Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.

Esher adam, aher shama, yown shaqad al deleth,shamar mazuwzah pethach

Wanneer we de onderstaande regel na de tweede komma nader beschouwen ontdekken we iets opmerkelijks,wat in de christelijke cultuur zomaar over het hoofd gezien is.

Shamar mazuwzah pethach

Shema shomer shamar
horende handelende of handelende direct wat men hoort
gehoorzamen
doen

Wat doen?

Wakende aan de poorten, yomn al deleth, is een houding van wakker zijn
Alert
Waarnemende de posten Mijner deuren
horend,luisteren wat de opdracht is en ernaar handelen

Posten, mazuwzah

Hé, mazoezah, daar hebben we de plot!
Wat de mazoezah is staat beschreven op onderstaande link en wat er in zit,zijn een paar teksten uit de Schrift van YHWH:
Deuteronomium 6:4-9

4 Hoor, Israel! YHWH, onze Elohim, is een enig YHWH!(Shema Yisrael YHWH ELoheinu YHWH Echad)
5 Zo zult gij YHWH, uw Elohim, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
8 Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
9 En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.

Deuteronomium 11:13
En het zal geschieden, zo gij naarstiglijk zult horen naar Mijn geboden, die Ik u heden gebiede, om YHWH, uw Elohim, lief te hebben, en Hem te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel;
14 Zo zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroegen regen en spaden regen, opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt.
15 En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en verzadigd worden.
16 Wacht uzelven, dat ulieder hart niet verleid worde, dat gij afwijkt, en andere goden dient, en u voor die buigt;
17 Dat de toorn des YHWH’s tegen ulieden ontsteke, en Hij den hemel toesluite, dat er geen regen zij, en het aardrijk zijn gewas niet geve; en gij haastelijk omkomt van het goede land, dat u YHWH geeft.
18 Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen;
19 En leert die uw kinderen, sprekende daarvan, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat;
20 En schrijft ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten;
21 Opdat uw dagen, en de dagen uwer kinderen, in het land, dat YHWH uw vaderen gezworen heeft hun te geven, vermenigvuldigen, gelijk de dagen des hemels op de aarde.

Mijn geboden zijn
04687 hwum mitsvah, zn

van 06680 TWOT-1887b

AV – commandments 177, precept 4, commanded 2, law 1, ordinances 1; 181 StV-gebod 179, bevelen (ww) 1, mensengeboden 1; 181 NBG-gebod 166, bevel 3, verbieden 3, aanzegging (Mal 2,1) 2, verordeningen
2, aandeel het wettige-(Ne 13,5) 1, geboden (bn) (1Ki 8,58) 1, opge- legd (Jos 22,3) 1, verplichtingen (Ne 10,32) 1, voorschrift (Jer 32,11) 1; 181

1) gebod, bevel
1a) bevel, verordening (van de mens)
1b) gebod (van God)
1c) gebod (wijsheidscode)

32Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren.
33 Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet….

Esher adam, aher shama, yown shaqad al deleth,shamar mazuwzah pethach

Waarnemende de mazoeza adviezen aan Mijn deuren, YHWH’s poorten
en YHWH’s levensreddende richtlijnen samengevat in Deuteronomium 6 en 11.

Levensreddend, reinigend en heiligend
Yeshua…

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mezoeza


Een reactie plaatsen

Is er een patroon?

Van de week las ik een bericht en een gedachte kwam in me op…Die wil ik u eens voorleggen.
Kan het zijn dat er bepaalde situaties zijn die men haast naadloos op vorige gebeurtenissen kan leggen en dezelfde uitwerking hebben?
Als dat zo zou zijn, kan dat dan voor beide kanten?
Gebeurtenissen die zegen brengen of vloek?

Psalm 22:18
Zij delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot over mijn gewaad

Mt 27:35
Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.

Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan.

Men verdeelde het…
Nu gaat men op 17 december aanstaande een stemming houden,wat verdeling van het land van YHWH inhoudt.
Wat zal het antwoord hierop zijn?

Staat dat ook ergens voorzegd in het Woord van YHWH?

Ik denk dat er uit Jesse’s oude stam iets nieuws gaat groeien…
Jesaja 11:1
Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen