Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Wachten tot volle wasdom

Wat staat er in de volgende woorden eigenlijk en kunnen wij het toepassen op de geschiedenis en huidige situatie of is het gewoon maar een verhaaltje?

Matth.13:24
Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Meester! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur” .

En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.

In de situatie dat de mensen sliepen en niet meer alert waren, kwam de vijand in de nacht en zaaide onkruid midden in de tarwe.

Wanneer lieten de mensen na om alert te zijn en welk soort onkruid was het?

In principe is er door alle eeuwen ondermijning van Abba’s reddingsplan voor de mensheid geweest,denk maar aan Abraham, Noach etc,maar erg actueel vinden we het terug vlak nadat Yeshua opgestaan en opgegaan is.
En even terug zien we een voorafje wanneer Yeshua naar het hof van Getsemané gaat en terugkomende zijn dicipelen slapende vind, niet wakende met Hem.

De jaren nadat Yeshua niet meer bij hen was gingen voorbij en op zekere tijd, men kan het in de geschiedenisboeken vinden, ziet de beweging van de vijand kans om zaad te zaaien wat er in eerste instantie op lijkt, maar het geheel niet is.

Het christendom werd geboren, wat een mix heeft van elementen uit de bijbel en heidense achtergronden.Mensen werden destijds op straffe des doods gedwongen om afstand te nemen van het oorspronkelijke geloof.Het geloof van onze voorvaderen zoals Abraham, Izaäk en Jacob hadden wordt verdrongen door een mixgeloof die alles verandert…. De betekenis, de feesttijden, de bestemming en het oorspronkelijke plan,maar ook de taak van de Messias die men de mensen leert dat hij Jezus heet.Deze persoon die zij presenteren heeft niets van de oorspronkelijke Messias, hoewel men denkt dat hij wel is.
De Messias,die een overgezette naam kreeg,Jezus ipv Yeshua, van het christendom geeft de mensen dat zij onrein voedsel mogen eten, geen wet hoeven te doen omdat hij alles heeft volbracht.Dat mensen naar de hemel gaan.Dat de zondag in plaats van de shabbat is gekomen.Dat zijn feesttijden op heidense dagen zijn gestoeld,maar dat dat niks uitmaakt, omdat men in de genade leeft.

Men kan het niet verleggen.Abba YHWH bracht puur en transparant en levensbrengende woorden en manifesteerde Zichzelf in Yeshua, die én voorging in de geboden zoals Mozes die optekende én een Deur werd naar in eerste instantie het huis van Ephraïm, omdat zij inderdaad door hun hardnekkigheid en rebellie weggezonden werden, ja juist naar deze mixgodsdienst.Ze werden er voor een tijd aan overgeleverd.
Tot een zekere tijd en straks terugziende zal Abba het toch ten goede gaan keren,precies zoals Hij het voorzegt heeft in Zijn levenbrengende Woord,wat inderdaad verborgen bij vele christenen in hun hele bijbel staat.

Wat doet dat vijandige zaad en hoe ziet het er uit?
Gaan we naar de grondtekst…

onkruid
2215 zi’zanion, zn o

oorsprong onzeker

AV-tares 8; 8

1) een soort dolik, die op tarwe lijkt, maar waarvan de korrels zwart zijn

Wat is dolik?

Dolik is een gewas dat in eerste instantie erg lijkt op het oorspronkelijke,maar in het volledig ontwikkelen ervan laat zien dat het tegenovergesteld is aan de levenbrengende tarwe.

Dolik is giftig en heeft zwart zaad.
Tarwe daarentegen heeft een lichte kleur en is een grondstof voor brood.

Yeshua is onze Lechem.Hij is in het huis van brood geboren, Beth Lechem.

In eerste instantie lijkt het afgeleide christendom op het oorspronkelijke geloof van onze voorvaderen,maar in de groei naar volle wasdom heeft het er niets meer van.

Was het Yeshua Zelf niet Die Zijn volgelingen voorbereidde dat Hij het zwaard zou brengen?
Het zwaard dat alles vaneen scheidt?
Zei Hij niet dat families gescheiden zouden worden door het volgen van Zijn levenbrengende woorden?
Deze scheiding is echter nog niet de oogst waarvan de gelijkenis verhaalt; deze scheiding is slechts een van de tekenen in het gehele proces,wat uitmonden zal in de oogst,maar niet onbelangrijk.

Zegt Hij niet Zelf deze woorden in Matth.10:34
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.
38 En die zijn hout niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.
39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.

Zwaard,welk zwaard bedoelt Yeshua?
Ik denk deze:
Efe 6:17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Elohims Woord.
Heb 4:12 Want het Woord Elohims is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Naar mijn overtuiging is bovenstaande gelijkenis niet slechts een verhaaltje maar een waardevolle boodschap om ons te realiseren wat het oorspronkelijke Brood is en de namaak Dolik wat uiteindelijk verderf brengt.
Er staan ook de waarschuwende woorden dat velen zoeken maar weinigen zullen het vinden.
Er zijn vele zoekenden,en om het dicht bij mij te houden, men zoekt veelal in de boeken der oudvaders of bijbels christelijke concordantie wat de betekenis van woorden is.
Men durft echter niet zelf de grondtekst te bestuderen,want het christendom heeft mensen gevangen gemaakt van hun leiders,die het beter zouden kunnen weten.
Zo heeft YHVH én Yeshua de mensen niet geleerd!!
Ik schrijf daarnaast uit eigen ondervinding,maar hoop dat er nog enigen de moed en durf zullen gaan krijgen in de korte tijd die rest om de oorspronkelijke boodschap boven tafel te krijgen.

Het gaat hen wel kosten wat Yeshua alreeds voorzegd heeft,maar de lieflijkheid van Zijn brood is alle prijs waard.

http://biblehub.com/greek/2215.htm

http://wilde-planten.nl/dolik.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dolik


Een reactie plaatsen

The special word of raise up in Ezra 1:5

Ezra 1:5 says that Abba YHWH did raise up their ruach in a few people to act and returned to Jerusalem again…Amazing!! There were a few in the past who went foreward,rebuild Jerusalem in hard times.While prophecy repeat more than one time and it is also written that only a remnant shall return…What do you read? What about the few who do have a strong longing to go back what circumstances it may be and others who do Torah as well and also are Ephraim, dont have that daily strong longing…Means this the difference what already was written?

Ezra 1:5
Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin, en de priesteren en de Levieten, benevens een iegelijk, wiens geest Elohim verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het huis des YHWH’s, die te Jeruzalem woont.

Raise up/ verwekte
05782 rwe ‘uwr, ww

oorspronkelijke stam (of beter) identiek aan 05783 door de idee van “ogen openen”; TWOT-1587

AV -(stir, lift….) up 40, awake 25, wake 6, raise 6, arise 1, master 1, raised out 1, variant 1; 81
StV-opwekken 19, opwaken 18, verwekken 15, ontwaken 8, verwekken 6, wakker maken 3, opheffen 2, opmaken zich-2, opwekken +05782 = 2, waken 2, wekken 2, verheffen 1, wakker zijn 1; 81
NBG-opwaken 21, opwekken 12, wekken 7, verwekken 5, opstaan doen/laten-4, zwaaien 4, ontwaken 3, prikkelen 3, opmaken zich-2, tergen durven-+05782 = 2, wakker worden 2, wekken 2, aanheffen 1, beijveren zich-1, beweging in-brengen 1, ergeren zich-1, ontbranden 1, opbreken 1, ophitsen 1, opsteken 1, opzetten 1, richten op 1, treffen 1, stoken (Ho 7,4) 1, wakker zijn 1, wie hij ook zij (Mal 2,13) 1; 81

1) zich vermannen, ontwaken, opwekken, prikkelen
1a) (Qal) zich vermannen, ontwaken
1b) (Niphal) gewekt worden
1c) (Polel) wekken, opwaken, prikkelen
1d) (Hithpolel) opgewonden raken, zegevieren
1e) (Hiphil)
1e1) opwekken, wekken
1e2) opgewonden handelen, ontwaken

Song of songs 2:7
Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeen, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!
Opwekt…05782
Same word with the same meaning…
Raise up 05782

Rest.Scriptures true Name edition says:
“Then the heads of the avhot of yahudah and benyamin rose up and the kohanim,and the leviïm, WITH all those whose ruach Elohim had raised, to go andto rebuild the Bayit of YHWH which is at Yahrushalayim.

Rebuilding in hard times…
Daniel 9:25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden…

Repeat ,while in time of Ezra/Nechemiya Jerusalem also was rebuild in hard times…
06695 qwu tsowq of (vr.) hqwu tsuwqah, zn

van 06693 TWOT-1895a,1895b

AV – anguish 4; 4 StV-angst 2, benauwdheid 2; 4 NBG-angst 2, beangstigend 1, druk 1; 4

1) benauwdheid, angst, druk
1a) droefheid, angst (fig.)
2) pressure, distress

Jes 10:21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken God!
Jes 10:22 Want ofschoon uw volk, o Israel! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid.


Meaning in htese verses of the word Overblijfsel:
07605 rav sh@’ar, zn

van 07604 TWOT-2307a

AV – remnant 11, rest 10, residue 4, other 1; 26 StV-overblijfsel 10, overig 6, overige het-6, overgebleven 3, al de
andere 1; 26 NBG-rest de-12, overig 9, gering (Isa 21,17) 1, overblijfsel 1, overige
het-1, overige het-deel 1, voldoende (Mal 2,15) 1; 26

1) rest, het overige, het overblijfsel

What does this mean?

Could it be repeat in times around Shabuot?