Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Ingelijfd, wat is de oorspronkelijke betekenis?


Via een verwijzing in Hosea 11 vers 6 over het woord “grendelen” kwam ik bij Romeinen 11.
Grendelen, je zou er zo overheen lezen,maar in de grondtekst leest men over hout,takken,draagboom van hout.

“…..en zijn grendelen verteren,…..”

Grendelen 0905 db bad, zn

van 0909 TWOT-201a

AV – stave 37, beside 3, branches 3, alone 2, only 2, strength 2, apart 1, bars 1, each 1, except 1, beside him 1, like 1, themselves 1; 56
StV-handbomen 36, draagbomen 2, behalve 3, alleen (Nu 11,14) 4, bijzon- der (2Sa 10,8) 2, tenzij dat (Es 4,11) 1, grendelen (zn) (Job 18,13) 3, alleenlijk (Ec 7,29) 1, ranken (Eze 17,6) 2, dat elk bijzonder zij +0905 (Ex 30,34)= 2; 56
NBG-draagstok 32, draagboom 4, tak 2, stuk 1, diepte 1, grendel 1, behalve 2, ongerekend 1, benevens 1, afzonderlijk 2, alleen 5, in gelijke delen +0905 (Ex 30,34)= 2, niet vertaald (1Ki 8,8, 2Ch 5,9) 2; 56

1) alleen, afzonderlijk, benevens, een deel, scheiding, alleen zijn
1a) scheiding, alleen, afzonderlijk
1a1) slechts (bw)
1a2) afzonderlijk, behalve (vz)
1b) deel
1c) delen (bv ledematen, takken), grendels

Hosea 11 gaat over Ephraïm en Romeinen 11 geeft de roeping van Ephraïm weer.
Vers 16-18:
En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.
17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,
18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u

Restoration Scriptures in Romeinen 11:
16 For if the bikkurim are kadosh, the lump is also kadosh: and if the root is kadosh, so are the branches-netsarim.

The olive tree parable speaks of Yisrael and Judah not Judah alone. Here the first-fruits are the patriarchs Abraham, Isaac,
and Jacob. The lump represents the immediate descendents of those patriarchs, the Root is Yahshua and the branches are both houses. According to Jeremiah 11:13-14, the branches are Judah and Efrayim, with the cultivated ones being Judah, and the wild ones being Efrayim, but both being Yisrael. When the cultivated branch does not believe, he is cut off. When the wild one does not believe, he is cut off. The issue then is not who is the olive tree, since it is clearly both houses of Yisrael mentioned by name in Jeremiah 11:13-14 and Zechariah chapter 4: The issue is which of the branches have faith in the Root, or the Moshiach. That will determine whether that branch abides, or is removed. Another excellent study, proving beyond a shadow of a doubt
that this olive tree is not Jewish with non-Jews grafted in, but rather is all Yisraelite branches that get grafted back into their own tree by faith ( http://www.yourarmstoisraelglobal.com/uploads/2/2/5/1/22514828/so_are_the_netsarim.pdf ). Understanding the composition of the olive tree parable is a key to Yisrael’s return, and your understanding of the two houses.

In de wandelgangen heeft men het veelal over verschillende mensen,als het bijbelgelovigen betreft.Vaak hoort men de term van ingelijfd zijn en dan in de zin van verschillend…ïngelijfd bij israel etc.
Wat zegt het Woord over vermenging van verschillenden?
Het principe van Kelayim!
De Torah verbiedt het vermengen en inlijven van verschillenden: Kil’ayim:
The GRAFTING or mixing of TWO SPECIES of living creatures or trees, or
plants. The Torah forbids this practice, which includes sowing of two different trees or plants
together

Le 19:19 Gij zult Mijn inzettingen houden; gij zult geen tweeerlei aard uwer beesten laten samen te doen hebben; uwen akker zult gij niet met tweeerlei zaad bezaaien, en een kleed van tweeerlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen.

TWEEERLEI KELAYIM
03610 Myalk kil’ayim, zn

i.d. originele betekenis van “scheiding,” duaal van 03608 TWOT-980d

AV – mingled seed 1, mingled 1, diverse kinds 1, diverse seeds 1; 4 StV-twee‰rlei 4; 4 NBG-twee‰rlei 3, twee verschillende 1; 4

1) twee‰rlei, mengsel
1a) verboden praktijk bij het houden van vee (kruisteelt), zaden (het zaaien), en twee‰rlei soort kledingstukken (materiaal)

En nu krijgen we te zien, wat de wortel van deze Olijfboom is en wie de takken zijn en welk sap zij krijgen…

De olijfboom was geplant door YHWH zie Jeremia 11:16
De eerstelingen zijn de patriarchen
De wortel is Yahshua
Er zitten geen andere takken aan deze boom dan zij die in de lijn van de patriarchen leefden en YHWH’s instructies navolgden.
Allen zijn zij Israelieten.
Dus het idee dat de olijfboom zowel Jood als heiden herbergt of twee soorten van twee verschillende rassen is de kilayim (gebod van vermenging) geweld aandoen.
YHWH zal nimmer Zijn Instructies geweld aandoen.

Galaten 6:16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel van YHWH.

Baruch ata YHWH.
Ook dank aan Moshe Yoseph K. voor toestemming om RS te citeren alswel zijn artikel http://www.yourarmstoisraelglobal.com/uploads/2/2/5/1/22514828/so_are_the_netsarim.pdf.


1 reactie

Hemd nader dan de rok

Hemd nader dan de rok.

Dat is een gezegde met een betekenis.
Vaak wordt het gebruikt om aan te duiden dat familiebanden nu eenmaal sterker trekken dan andere zaken.
Maar is dat ook zo?

We gaan es kijken naar wat Yeshua zegt over familie…
Matth. 12:
46 “ En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken.
47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken.
48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder”.

Wat zegt Yeshua wanneer Hij aan het hout hangt?

Joh 19:25 En bij het kruis van Yeshua stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
26 Yeshua nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
27 Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.

Psalm 45 geeft ook iets bijzonders aan en ik heb weleens gehoord dat er vroeger ene mevrouw Diamant was,die juist specifiek deze woorden kreeg:
vers 10: “Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.”
Shema Bat =Hoor en doe Dochter!

In nog bredere zin wordt hiermee de Bruid bedoelt,die op de Bruidegom wacht.

Er zijn meer verzen in de bijbel te vinden waarin vreemdelingen ingelijfd werden in de Israelfamilie…

Rachab
Ruth

In het boek Exodus staat :
Ex 12:49 Enerlei wet zij voor den ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.
Nu 15:16 Enerlei wet en enerlei recht zal ulieden zijn, en den vreemdeling, die bij ulieden als vreemdeling verkeert.

Ex.20:10 Maar de zevende dag is de sabbat des YHWHs uws Elohims; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
11 Want in zes dagen heeft YHWH den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende YHWH den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Het was en is de verantwoordelijkheid van de gastheer,dat zowel de vreemdeling als al de tijdelijke bewoners alswel zijn familieleden binnen zijn poorten de wet naleven waarin hij voorgaat ofwel het voorbeeld geeft.

Precies zoals Yeshua ons voorging om ons de weg te wijzen.

In alle rechtgeaarde vreemdelingen en bijwoners kwam op een gegeven moment het verlossende antwoord op hun vraag:
Psalm 32:8 “ Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn”.

Ook is er nog een waarschuwing bijgevoegd:
9” Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake”.
Maar voor hen die alles willen verkopen om die Ene Parel te verkrijgen,hoeft die waarschuwing niet te gelden.Dezen talmen niet!

Ingelijfd worden in de kinderen Israels van alle eeuwen gaat vér voorbij familiebloedbanden.
Betekent dit dat men moet breken met bloedverwanten.Integendeel.Geestelijke banden kunnen ook met bloedverwanten mogelijk zijn,mits…
Velen,die echter hebben moeten loslaten of losgelaten werden, hebben in de voorbij gegane eeuwen troost gevonden in de woorden van Yeshua.
Zijn woorden zijn aktueel en weerspiegelen alle woorden van de Tenach.Sluitend!
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van YHWH!


Een reactie plaatsen

En kijk, jij gooide alles weg….

“En kijk, jij gooide alles weg…”

Bijzondere woorden en aktueel!
De felle woorden van Juda’s broer, die niet verstond dat Juda,door geloof in Yeshua, zowel de geboden deed en het kon uitleggen welke rol Yeshua daarin had.
Juda’s antwoord is dat hij niets van het geschreven Woord heeft weggedaan,waarop zijn broer reageert:
“Jij volgt een valse profeet!”
“Je hebt de eer van de familie beschadigd…”

Gelukkig,maar liever gezegd, was het niet YHWH’s leiding dat Juda door zijn vader uitgenodigd werd voor de Sedermaaltijd?
En was het niet vanuit de kracht van YHWH dat Juda tijdens de Seder kon uitleggen Wie Yeshua is?
Zie hoe zijn broer zich fel tegen hem afzet,maar vanwaar die felheid?
We zullen het zien…

Een ieder die net als Juda is gaan ontdekken dat er geen bekering/ommekeer is zonder Yeshua en toch vasthouden aan de geboden van YHWH in Zijn geschreven Woord,zullen in meerdere kringen onbegrip en afwijzing ervaren,maar dat lieflijke wat zij hebben ontmoet, kunnen zij niet meer loslaten, omdat zij werden geroepen.Niet zoals men denkt,andersom.

Geniet deze film en zie hoe de steeds opnieuw aktuele zaak hierin verwoord en afgebeeld wordt.In de eerste plaats gaat het niet over het lijden van de tot inzicht gebrachte mens,maar om het principe van zaaien,sterven en vrucht dragen.De inhoud van de film geeft genoeg stof tot nadenken!


Een reactie plaatsen

Initiatief

Na een zekere tijd zou de ballingschap van het huis Ephraim in de natiën ten einde zijn, geprofeteerd in de Schriften, wat wij in het algemeen bijbel noemen.
Voor velen lijkt het wat men noemt vreemd vuur, maar als men ertoe komt om het nader te bestuderen aan de hand van het geschreven Woord van YHWH Zelf kan men het niet even terzijde zetten als zijnde dwaling.

Vele uitleggingen door de eeuwen heen hebben ons zicht gegeven dat we een noodzakelijke Verlosser nodig hebben en dat klopt absoluut.
Maar er is meer en daar schrijft Mozes zo duidelijk over in Deuteronomium 30:1,maar ook de apostel Jacobus, die tot de twaalf stammen in de natién werd gezonden.
In de uitleggingen van voorbijgane eeuwen sprak men overigens oprecht met het zicht wat men kreeg, maar dat was niet de gehele waarheid.Dat kwam omdat de tijd van de ballingschap nog niet over was.Nu deze over is, wordt er nieuw licht over de geboden van YHWH gezien en dat wordt als vreemd en misschien wel haast als afvallig beschouwd.

We kunnen dat niet ontwijken;dat komt voor op het pad van de terugkerenden,die én de belijdenis hebben dat Yeshua is gekomen voor onze redding én terugkeren naar YHWH’s geboden zoals ze destijds door Mozes en door de apostelen onderwezen werden.
Wanneer we vasthouden aan de uitleggingen van hen die ná de apostelen kwamen en welke de geboden van Mozes terzijde hebben gelegd als zijnde voorbij, dan zullen we de terugkerenden als vreemd en op een dwaalweg zien.

Maar uiteindelijk aan het einde zal eerstens een overblijfsel van zowel zij die momenteel vasthouden aan de uitleggingen van de kerkvaders en zij, die terugkeren naar Opb 14:12 (Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Elohims bewaren en het geloof van Yeshua) verenigd worden onder één Banier, tesamen met hen die deze wet van Mozes altijd al deden zonder zicht te hebben op Yeshua.
En later zullen dezen zich mogen verwonderen over een schare die niemand tellen kan…
Er zal maar één wet zijn en één Koning en één huis.
Zoals het Woord zegt.

Voor hen die terugkeren en zij die er belangstelling voor hebben om het toetsend te beluisteren,het volgende interview.
Het is zoals Hanoch terecht zegt,dat de echte hereniging door YHWH Zelf gedaan zal gaan worden,maar dat men onderling wel het nodige kan doen,wanneer men dat is gaan zien:

Hanoch Young, Ken Rank Dicussiëren hoe te Handelen in de Twee Huizen Hereniging

Op deze Donderdag in het morgen programma, wordt Gene vergezeld met Kimberley Rogers en onze twee gasten Hanoch Young en Ken Rank voor een openhartige evaluatie over de successen en mislukkingen van United2Restore ( een facebookpagina opgericht door beide gasten om de hereniging van de Twee huizen, Juda en Israel)
Dit is de kern waar de Hebreeuws Nation Radio voor gaat. We hebben een herhaling van Exodus 36:1-7 nodig , waar de kinderen van Israël meer dan genoeg middelen en expertise brachten om de Mikdash te creëren, om een Verenigd Israël te herstellen. Luister naar dit interview met je hele hart en vraag YHWH wat Hij wil dat je doet in dit grote werk aan het einde van het tijdperk – het herstel van het koninkrijk (Hand. 01:06)!

http://hebrewnationonline.com/hanoch-young-ken-rank-discuss-how-to-expedite-two-house-reunification/