Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


1 reactie

Wat, wanneer en waar is het Koninkrijk waarover Yeshua spreekt?

Wat, wanneer en waar is het Koninkrijk waarover Yeshua spreekt?

Met de aanvang van Yeshua’s werk op aarde en zeker na Zijn opstanding, begon het Koninkrijk. Vooraleerst in de harten der mensen die geroepen “het Koninkrijk is bij u” Luk.17:20-21:
En gevraagd zijnde van de Farizeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Elohims komt niet met uiterlijk gelaat.
21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Elohims is binnen ulieden.

ROM 14:17
17 Want het Koninkrijk Elohims is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.

Vooraf geroepen,uitgekozen en voorbestemd, zie 1Petr.2:9:
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
.

Met Yeshua als Koning op de troon (Hij zit immers aan de rechterhand?) Op.5:9-13

5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.
6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Elohims, die uitgezonden zijn in alle landen.
7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.
9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.
11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;
12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.
13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.


En Hogepriester van Israels priesterschap tot op vandaag Hebr.8:1-3

1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechter hand van den troon der Majesteit in de hemelen:
2 Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.
3 Want een iegelijk hogepriester wordt gesteld, om gaven en slachtofferen te offeren; waarom het noodzakelijk was, dat ook Deze wat had, dat Hij zou offeren.

Wij hoeven niet te denken dat het straks iets geestelijks wordt, want dat is het al…in onze harten.
Yeshua regeert al en zit al op de troon. Het Koninkrijk is er al….in de harten van hen die naar Zijn voornemen geroepen zijn!

Máár dit alles zal naar een hoogtepunt voeren, zodat allen die nu over de vier hoeken der aarde verspreid zijn en door hun levenswandel de woorden van de Allerhoogste uitwerken in hun levens om zodoende zaaien.
Dat hoogtepunt zal zijn vervulling gaan vinden in de verzameling van Zijn uitverkorenen vanuit de vier hoeken der aarde naar Zijn heilige berg, alwaar Yeshua en Zijn bruid(gans Israel en haar metgezellen) tesamen de loofhutten zullen vieren.
Daarna zal dat gans herstelde Israel, wat naar Zijn Naam genoemd is (één van de Namen van Yeshua is eveneens Israel) een voorbeeldfunctie gaan krijgen voor allen die in de volkeren wonen.
Totdat de duizendjarige shabbat zijn einde vindt ( in het zevende duizenddeel en eveneens Sukkot wat zeven dagen duurde) en in de achtste dag zal overlopen, welke dan vervuld zal gaan worden ( Shemini Ha’atseret) in de eeuwigheid waarin de nieuwe hemel en nieuwe aarde de realiteit zal zijn.
Shemini Ha`Atseret wordt in Lev.23 vanaf vers 34 aangehaald… Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den YHWH zijn.
35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen.
36 Zeven dagen zult gij YHWH vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den YHWH vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen.


Voor de opmerkzame lezer is de loofhuttenperiode zeven dagen,direct gevolgd door de achtste dag, die niet bij de loofhutten als zodanig hoort…, maar de periode aanduidt waarin de nieuwe hemel en nieuwe aarde tijdloos aanvangt

Wanneer de Ruach geen openbaring geeft, zal men dat Woord niet kunnen volbrengen. Hierin ligt mijn inziens verkiezing van YHWH’s wege en Hij weet waarom.
Maar zaaien blijft geboden en dat gebeurt doordat de geroepenen hun levens leven door Zijn geopenbaarde geboden te doen en te bidden voor de uitstorting van Abba’s Ruach op hen die Hij voornemens is te roepen.
Zo wordt dan de aandacht verlegd van mensen naar Abba YHWH Zelf of Hij in barmhartigheid anderen nog zou willen roepen door Zijn openbaring te geven

NB.Weest er wel van bewust dat hoewel ik veelal tekstaanhalingen deed vanuit de brieven der apostelen, zeker de Tenach vol staat met dit onderwerp.En denk bij het lezen van dit schrijven vooral aan het belangrijke feit, dat Yeshua voorging en Zijn geroepenen duidelijk zicht kregen over YHWH´s inzettingen en die met volle overtuiging deden!
We moeten zó alert zijn om niet weer in de anti/torahsluiers van voorbijgane eeuwen verstrikt te raken!


Een reactie plaatsen

Overeenkomst tussen Jerobeam en Constantijn?

In 1 Koningen 12 vanaf vers 25 lezen we hoe koning Jerobeam afstand deed van YHWH’s Torah door zelf verregaande veranderingen door te voeren, zodat er ten eerste een scheiding kwam tussen zijn koninkrijk en YHWH en daarnaast een grote scheiding tussen de beide koninkrijken kwam:

25 Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraim, en woonde daarin, en toog van daar uit, en bouwde Penuel.
26 En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren.
27 Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des YHWH’s te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren; ja, zij zullen mij doden, en tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren.
28 Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren; en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem; zie uw goden, o Israel, die u uit Egypteland opgebracht hebben.
29 En hij zette het ene te Beth–el, en het andere stelde hij te Dan.
30 En deze zaak werd tot zonde; want het volk ging heen voor het ene, tot Dan toe.
31 Hij maakte ook een huis der hoogten; en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi.
32 En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, op den vijftienden dag der maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar; van gelijken deed hij te Beth–el, offerende den kalveren, die hij gemaakt had; hij stelde ook te Beth–el priesteren der hoogten, die hij gemaakt had.
33 En hij offerde op het altaar, dat hij te Beth–el gemaakt had, op den vijftienden dag der achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart verdacht had; zo maakte hij den kinderen Israels een feest, en offerde op dat altaar, rokende

Zien wij dat niet herhaald in de persoon van keizer Constantijn,welke zijn belang vestigde door zijn onderdanen te gebieden zijn eigen gekozen feesttijden te houden,zodat zijn plan om een grote scheiding aan te brengen tussen zijn rijk en Yahudah?
Meer weten over de overeenkomsten?
Zie wikipedia:http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_de_Grote#Chronologie_313-325

Het is belangrijk om een en ander ernstig in ogenschouw te nemen…
We moeten begrijpen, dat deze twee koninkrijken een zaak is van Hem, getuige de volgende woorden:
1 Kon.12 vanaf vers 23
Zeg tot Rehabeam, den zoon van Salomo, den koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin, en overige des volks, zeggende:
24 Zo zegt YHWH: Gij zult niet optrekken, noch strijden tegen uw broederen, de kinderen Israels; een ieder kere weder tot zijn huis, want deze zaak is van Mij geschied. En zij hoorden het woord des YHWH’s, en keerden weder, om weg te trekken naar het woord des YHWH’s.


De twee stokken uit oa Ezechiël 37 zijn nog niet samengevoegd.Wel horen we hier en daar geluiden dat men (en dan denk ik aan hen die zich voorganger noemen) niet bewust is van het feit dat Lo-Ammi Ammi moet worden, getuige het feit dat deze voormalige Lo-Ammi zich heel erg joods moet gaan gedragen, zonder dat men hen op hun eigen kostbare erfgoed wijst en onderwijst.Da’s mijns inziens ook vervangen of zie ik dat verkeerd?
Laten we toch naar Abba terugkeren zonder onderweg te blijven steken.
Zolang de twee koninkrijken niet naast elkaar en samen één worden, komt mijns inziens onze Koning niet terug.
Het is Abba’s eigen Woord die over deze twee koninkrijken spreekt en hun specifieke zwakheden opsomt, zie oa Jes 11:13 En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen.

Er komt een andere tijd!
De Meester zelf spreekt daarover.

Dan zullen we zien dat het een werk is van Zijn Handen.
Zegt Yahushua Zelf niet dat Hij gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid?
Hij was er steeds en Hij zal het gaan volbrengen!
Op Hem is mijn vertrouwen gericht!
Hij verwekte Kores, zoals Hij de huidige situatie gebruikt om Zijn twee koninkrijken te herenigen.
Voor Zijn doel.
Laten we Hem danken,want Hij brengt bijeen en laat geen van Zijn kinderen vallen, hoezeer de huidige tijd ook benauwt….
Kom ga met ons en doe als wij, psalm 122.
De duizendjarige shabbat breekt aanstonds aan….en daarna de achtste dag!


Een reactie plaatsen

Eerstgeborenen

Ik ben een boek aan het lezen en het onderwerp is boeiend.Ook de trant van schrijven spreekt me aan.
Verfrissend om het onderwerp eens van deze kant te zien.Vanuit de eerste families welken in de Schriften van YHWH opgetekend staan,begint de auteur al schrijvend te vertellen welke condities er van toepassing zijn bij de eerstgeborenen.Eigenlijk en zonder er iets bij te verzinnen,schrijft de schrijver de geschiedenis uit tot op nu en naar de toekomst.
Ik heb het boek nog niet uit,maar wilde toch even tussendoor alvast een link doorgeven voor de geïnteresseerden onder ons:
http://www.israelitereturn.com/wp-content/uploads/2012/03/eerstgeborenen.pdf
Dank voor uw aandacht,
shalom, Hadassah