Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


Een reactie plaatsen

Huis Israels, verloop van bijzondere feiten vanuit YHWH´s Woord

Scheuring van het rijk, oordeel, de ballingschap,duur,naam,scheiding,hereniging van huis Israels.

Scheuring.

Enkele gegevens:

2 Kronieken 10:19
Alzo vielen de Israëlieten van het huis van David af, tot op dezen dag.

Ondergang
In 2 Koningen 18:10-12 wordt het koninkrijk Israel ( niet te verwarren met Yahudah) weggevoerd naar Assyrië, omdat zij de stem van YHWH niet gehoorzaamd waren geweest,maar Zijn verbond overtreden hadden en al wat Moshe, YHWH’s knecht,geboden had, dat hadden zij niet gehoord noch gedaan.
In 2 Koningen 17 staat daarvan ook een nadere beschrijving.
In 2 Koningen 18: 23 wordt vermeld dat “YHWH Israel van voor Zijn aangezicht wegdeed, gelijk als Hij gesproken had door den dienst van al Zijn knechten, de profeten; alzo werd Israel weggevoerd uit zijn land tot op dezen dag”.
(Onder Zedekia wegvoering van Yahudah naar Babal ((70 jaren) In het eerste jaar van koning Kores van Perzië laat hij hen gaan. 2 Kronieken 36:22,23 en Ezra 1:1-3)
Zelfs Yahudah hield YHWH’s geboden niet (…).Zo verwierp YHWH het ganse zaad (2 Koningen 17:19,20)
In Jeremia 3 worden Israel en Yhaudah als twee zusters voorgesteld
Omdat Israel Lo-Ammi is geworden en Yahudah tot op de huidige dag bekend is, lijkt mij Jeremia 16 bedoeld voor het huis Israels en Jeremia 17 voor het huis van Yahudah.

Het oordeel.

Enkele gegevens:

1 Koningen 12
1 Koningen 12:31
2 Kronieken 10

De duur.

Enkele gegevens:

Daniël 9: 24
Ezechiël 4:5,6
Leviticus 26:18
Mattheüs 24:15,16,20,21,32,33,34.
Numeri 13,14:34

Naam.

Enkele gegevens:

Hosea, het gehele boek met name hoofdstuk 1:6.

Scheiding (tweëerlei)

Zacharia 11:10
En Ik nam Mijn stok LIEFLIJKHEID, en Ik verbrak denzelven, tenietdoende Mijn verbond, hetwelk Ik met al deze volken gemaakt had.

Zacharia 11:14
Toen verbrak Ik Mijn tweeden stok, Samenbinders, tenietdoende de broederschap tussen Yahudah en Israel.

Zowel in Deuteronomium 4:23-29 en Jeremia 16 lees ik dat Israel een dubbele vergelding krijgt vanwege ongerechtigheid in verband met ongehoorzaamheid inzake het dienen van de goeden van de volkeren.

Even enkele notities :

Bij ongehoorzaamheid: straf Leviticus 26:14-18
Bij waarschuwing niet horen: zevenvoudige straf vers 18

Jerobeam stelde 2 plaatsen van aanbidding aan,zie 1 Kon. 12:29,30; 1 Kon. 12: 31.

Yahudah altijd bekend gebleven.( Lev.49:10)
Israël werd Lo-Ammi (Lev.26:33, Psalmen 83; Jer. 30:11, Jer.31:10; Hosea 1:9;
Naar Assyrië 721 voor BC

Lengte van straf: zevenvoudig, zie Lev. 26:18
Maal 390 dagen voor Israël en 40 voor Yahudah, zie leviticus 4:45, die 1 voor elk jaar betekenden, zie Numeri 14:34; Ezechiël 4:6
= 390 x 7 = 2730 jaar
Israel in 720 BC naar Assyrië
Van -720 BC tot 2730 jaar later is 2010!

Terugkeer: Ezechiël 39 : 38
Jesaja 14:1-3
27:6
61:4
Israel in het westen wacht een orrdeel ivm zonde door het nalaten van Torah, zie Ezechiël 18: 23,30,32.

Voorwaarde voor ontkoming is het praktiseren van gehele Torah.

Één jubeljaar is 50
Genesis 6:4 Bij Noach zei YHWH dat dagen van een mens 120 jaren zullen zijn, maar Noach werd ouder dan 120 jaar.
Één jubeljaar x 120 jaar (uit vers 4) maakt 6000 jaar

Van Adam tot nu maakt 6000 jaar
Voor YHWH is 1000 jaar als één dag, zie Ps. 90:4 ; 2 Petr. 3:8
Zes dagen plus één rustdag ( Milennium)
Voor zover bekend waren de laatste drie jubeljaren 1867, 1917, 1967 + 50 maakt 2017
Jesaja 46:9,10

Yahshua sprak over het uitbotten van de vijgeboom én een generatie dat niet voorbij zal gaan. Uitgaande van de stichting van de staat Israël in 1948 ( Jesaja 66:8) en een generatie van 70 jaar komen we op 2017!
(Matth. 24: 15,16,20,21,32,33,34.


Een reactie plaatsen

Het lied van Mozes anno 2013

Het lied van Mozes in 2013

Deut. 31:19”En nu, schrijft ulieden dit lied, en leert het den kinderen Israels; legt het in hun mond; opdat dit lied Mij ten getuige zij tegen de kinderen Israels”.

In Deuteronomium zien we dat YHWH aan Mozes een opdracht gaf om een lied door te geven aan de kinderen Israels.
Hij maakte het niet zelf,maar Abba YHWH gaf hem de woorden.
Ook kreeg Mozes te horen en hij was daar zelf ook al mee geconfronteerd geweest, dat wanneer hij overleden zou zijn, de kinderen Israels op zouden staan en YHWH’s instructies verlaten door de gewoonten van vreemde goden in dat land waar ze zouden komen, na te gaan volgen…
16 En YHWH zeide tot Mozes: Zie, gij zult slapen met uw vaderen; en dit volk zal opstaan, en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naar toe gaat, in het midden van hetzelve; en het zal Mij verlaten en vernietigen Mijn verbond, dat Ik met hetzelve gemaakt heb.
17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is?
18 Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot andere goden.

Mozes bemoedigt Jozua in vers 22 en geeft de levieten de opdracht om het wetboek wat hij uitgeschreven had aan de zijde van de ark des verbonds te leggen opdat het hen tot een getuige zou zijn.
Vervolgens zegt hij de volgende zó actuele woorden:
“27 Want ik ken uw wederspannigheid, en uw harden nek. Ziet, terwijl ik nog heden met ulieden leve, zijt gij wederspannig geweest tegen YHWH; hoe veel te meer na mijn dood!
28 Vergadert tot mij al de oudsten uwer stammen, en uw ambtlieden; dat ik voor hun oren deze woorden spreke, en tegen hen den hemel en de aarde tot getuigen neme.
29 Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten, wanneer gij zult gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des YHWH’s , om Hem door het werk uwer handen tot toorn te verwekken.

Het zijn die vetgedrukte woorden,waarmee ik heden ten dage naar ons kijk…
Wederspannigheid
Hardigheid des harten
Navolgen van de goden van de landen waarheen wij verdreven zijn

Wat gebeurde er met de kinderen Israels nadat zij verdreven werden?
Voor een opmerkend oog kan men feiten vinden in geschiedkundige geschriften, die
gewoon YHWH’s Woord bevestigen, hoewel Zijn Woord eigenlijk al voldoende bewijs verschaft.
De hemel en de aarde zijn ons tot een getuige.

Een blijk van de kinderen Israels heden ten dage zijn zij die of aan het terugkeren zijn naar de Oude paden, waar de profeet Jeremia van spreekt,
maar ook zij die in het christendom denken dat zij op de juiste paden zitten.
En het is tot hen aan wie ik deze woorden ter overdenking wil geven.
Ga na, waar het christendom zijn fundament op stoelt.
Haar tijden en gelegenheden stelt…
Haar invulling eraan geeft….

Inmiddels is bij velen bekend dat vele gewoonten in het christendom hun oorspong hebben uit zowel heidense alswel vroegere religies zoals de leringen van de RK waar het christendom uitkomt.
En hoewel als men dit weet, men toch niet veranderen wil.

Zou dat die hardnekkigheid zijn, waar YHWH al in Deuteronomium van spreekt?
Die wederspannigheid, wat in hetzelfde hoofdstuk wordt genoemd?
Zijn dat de karaktereigenschappen die de kinderen Israels tot heden vasthouden?

Alles zo duidelijk en toch niet teruggaan.
Het stemt mij treurig, omdat ten eerste YHWH er niet tot Zijn recht en eer komt
En ten tweede de kinderen Israels zelf niet tot een voorbeeld zijn
En ten derde de kinderen Israels niet onder de zegen leven van de juiste intentie en toewijding.

Wordt vervolgd….


Een reactie plaatsen

Kalenderverschillen….Waarom?

Nu velen in deze tijd tot het inzicht komen om terug te gaan naar de gezette tijden van YHWH, komt er iets op hun weg, wat verdeling kan veroorzaken en géén eenheid.
Dat “iets” is het verschil van inzicht in de kalender.
De een houdt de sliffer van de nieuwe maan aan, de ander ziet de zg donkere maan als zijnde nieuwe maan en dan zijn er ook nog zij, die uitgaan van de equinox of nog een andere equilux.
De verschillen liggen er al en vóórdat dat verschil gaat verharden, is het belangrijk om op te merken dat het kalenderpunt,nooit een verschil zou mogen maken.
Omdat?
Gisteravond las ik een artikel van Joel Lewis, die mijns inziens heel goed verwoordt waarom de verschillen in de kalender geen verschil mogen maken…
Het is met googlevertaling heel goed te lezen.
Ik raad u het lezen ervan aan,omdat het ook in ons land een opkomende zaak is.

““Calender Issues? Why?

I do not know why this hasn’t hit me before as it is now, but when you get to the Feast of YHWH and His calendar, it causes a lot of division!

YHWH did not give us a calendar in scripture, we have some prophets while in Babylon using the Babylonian calendar. Hey they grew up in Babylon!

When we look at what is really said:

2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts1 of YHWH, which ye shall proclaim to be holy convocations2, even these are my feasts1.

He did indeed give Moses, the authority to proclaim the Feast, The Priest and the Judges all over Israel.

This is NOT a calendar Issue, it becomes an authority Issue.

For the Most part, we hadn’t had the Court system as they did in 1 AD or even 1500 BC, a Sanhedrin to proclaim the Feast of YHWH!

Now We Do: The Re-established Jewish Sanhedrin

Established in 2007

And let me summit, that no matter what calendar they use, it is the calendar we all should use, to be as one in Israel!

Bickering about a calendar, everyone doing the feast on different dates according to “What is good in our own eyes,” is useless, but coming together in unity as one, As Israel is wonderful!

It is not about a calendar, it is about the authority given!

Ezekiel 20

37 And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant:
38 And I will purge out from among you the rebels, and them that transgress against me: I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel: and ye shall know that I am YHWH.

I want to post a letter that I sent out this morning to a head of a congregation, that disagrees. To make clear my stance.

————————-

And you may disagree, the reason I sent that out was to open a discussion on this. Iron sharpens Iron, but a diamond can sharpen anything!

You state that you want to be one with Yahoshua and His people, I think that most all of us also want that. Now, is that saying that those who love Yah/Yahoshua but keep the feast at different dates then you, are not His people?

What I have seen in this, just yesterday, after banging my head for so long about His calendar, is that this whole thing is not about a calendar. If it was about His calendar, He would have given us a clear understanding of the calendar as He has done with the Sabbath and it being a sign between Him and us.

He said, in Ezekiel 20:38 that He would “purge out from among you the rebels.”
A Rebel is not one that follows a wrong calendar, but one that stands up against the authority.

Had the calendar been a salvational issue then it would have been made clear in Torah, just as in Nehemiah 8:8 when they had to make Torah clear to those who had came out of Babylon, they had to make them understand because many of them did not even speak Hebrew.

Yah knew that we would be scattered in the nations. He knew small pockets of believers in Him and lovers of Yahweh would be all across Europe and all across America, and some in Iran and all over the world. He knew that Joel in the hills of North Carolina would not even have a congregation to go to or be a part of. He already knew that! He knew that calendar issues would separate peoples and cause division. So, why didn’t He make His calendar clear if that would be a point of purging anyone out from among His people? Can I suggest that He is not using His calendar to purge anyone out, but He is using authority given to purge people out? Namely the rebels who rebel against the authority He has given to Moses? To the Leaders of the congregations?

If you use the calendar as a part of the redemption plain, then you have major problems. The Moon, a part of Babylon, The Equinox you also have major problems. Either the spring Equinox for setting the year, and 30 day months, but when you come to the end of the year, you are left with days left over. If you use both Equinoxes to set the first and seventh month, then Genesis 7 and 8 will never work out to five months 150 days from the 17th day to the 17th day. No Matter what calendar anyone uses, it will not come out perfectly, and Yah is perfect.

James calls the Torah, the perfect law of liberty (James 1:25)!

May I also suggest that with perfect liberty, I can do succot with Manna from Heaven and be in unity with them, or I can spend succot with Bondservant, or with “In That Day dot net” or under any congregation that I chose being in exile, and be in unity with them and still worship Yahweh, and still Love Yahweh, and love His Torah, and be in unity with Yahoshua and His people? Under liberty I am not stuck in a letter of the law that is not even in the law! The whole calendar Issue is nothing but bondage, contrived doctrines of men, when the real issue is the authority that has been given for the one in leadership to proclaim the Feast of YHWH! We are not in bondage but in liberty even in exile.

Shalom,

My Last letter sent out….

And from this point, I am dropping it 🙂

Yes, I have seen it myself, and I hate the fact that they did that. You being the leader of a body of believers is given charge of proclaiming the feast days. You sit in the seat of Moses with-in your congregation. This and the Temple Mount is where the proclamation for the Feast do go out as well as other judgments. Torah says to do all they command (Deuteronomy 17:8~13), and Yahoshua agrees (Matthew 23:2). The problem is we have no real Levites that we can say, see we have a Levite! So the scribes and the Pharisees sit in the seat of Moses, like it or not. But then we also sit in judgment over other groups of believers claiming we are at one with Yahoshua and by default these others are not. We want nothing to do with people who do not think as we do and worship as we do, we cause division.

Yahweh was very specific and very clear about the foods we eat, even detailed on the subject, however, when it comes to the calendar He keeps silent. No clear instructions given in the Torah, not even in the prophets. What to do with the calendar and how to celebrate feasts/shabbat is vague. Could it be that Our ways is not His ways? Our thoughts, not His thoughts?

Our Error comes when we lift ourselves over other believers who do not follow our ways, what we proclaim, and what we do. “We are more at one with YHWH then these poor people still following the moon cycles of Babylon.” And if none of the calendars fit, then none of them are right so how can we worry about it to the point of causing division and hurt feelings? Place others into our bondage? Where does it say we ever had a 364 day cycle, or a 360 day cycle? It does not it is not clear.

If following Talmud makes the laws of YHWH to none effect, doesn’t this also make the laws of YHWH to none effect?

This has set me free, and I can be very specific and very clear about why… I do not have to spend my time worrying about the calendar issues of others because it is not in there. My time can better be used to love my brothers, Ephraim and Judah and the strangers with them! I can spend the Feast Days YHWH has given with any of my brothers I want to, Ephraim or Judah and be in the perfect law of liberty.

I am convinced that no one will follow the true calendar of YHWH until Messiah comes and sits on the thorn on the Temple mount, until that time I am content on having the liberty to spend the feast and to worship with what ever group I can make it to, or want to visit. If I ever show up in NE, I’ll visit your group and worship as the leader of that group directs.

A few verses we really need to look at, before we cause this type of division!

Luke 9
49 And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.
50 And Yeshua said unto him, Forbid him not: for he that is not against us is for us.

Mark 9
39 But Yeshua said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me.
40 For he that is not against us is on our part.
41 For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Messiah , verily I say unto you, he shall not lose his reward.

Joel

Deuteronomy 17

8 If there arise a matter too hard for thee in judgment, between blood and blood, between plea and plea, and between stroke and stroke, being matters of controversy within thy gates: then shalt thou arise, and get thee up into the place which YHWH thy God shall choose;
9 And thou shalt come unto the priests the Levites, and unto the judge that shall be in those days, and inquire; and they shall show thee the sentence of judgment:

10 And thou shalt do according to the sentence, which they of that place which YHWH shall choose shall show thee; and thou shalt observe to do according to all that they inform thee:
11 According to the sentence of the law which they shall teach thee, and according to the judgment which they shall tell thee, thou shalt do: thou shalt not decline from the sentence which they shall show thee, to the right hand, nor to the left.

Joel Lewis.


Een reactie plaatsen

The famine is over….

Een bijzondere vertaling van onze zogenoemde bijbel komt eraan…
Meer weten?

He will likewise startle many nations.

Sovereigns shut their mouths at Him,

for what had not been recounted to them they shall see,

and what they had not heard they shall understand.

Isaiah / YashaYahu 52:15

The Famine Has Ended!
The OLD WINE in your heart will not tolerate being in the presence of NEW WINE. If you are thirsty, come and drink. The famine of Yahuah’s Word is over. Before His Word could not be found because translators had torn His Heart out of it. His Heart has been restored to one translation: The Besorah Of Yahusha Natsarim Version (BYNV). The abstract wineskin is your heart (inner mind).

You will read information here that will be disturbing to your wineskin; but then joy will replace the bitterness.

This new English translation of the 66 books of Scripture is going to make waves, as literal Hebrew-to-English words (about 30 of them) will be seen throughout the text for the very first time. The order of the books helps the subject matter to flow smoothly, as you will see when you end 2 Kronicles and go straight into Daniel. “In the beginning . . .” begins the Natsarim Writings with the memoir of Yahuchanon, rather than the traditional opening memoir of MattithYahu. Opening with MattithYahu reinforces the stronghold of “Christmas” which is locked into most people’s minds; but MattithYahu’s objective of recording the birth of Yahusha is tied to his objective of showing the lineage and legitimacy of Yahusha as Monarch, descended from an unbroken line of monarchs.
As I jumped into this endeavor with both feet, relying solely on the guidance of Yahusha every minute, even with years of uncovering shocking and hidden truths, the discoveries I made were so profoundly challenging to tradition that I wrestled over whether or not they should be used in this translation. Of course, Yahusha won that easily, so the words and truthful SPELLINGS of them are there, and may open many eyes, and close others. The outcome will be based on what is in each heart; love, or hate.
The broad span of history, and the distortions of language, will come into clearer view. In all of this close work with the Hebrew, I had to stretch and allow the Light to clean-out dregs of old wine that needed to be purged. The Truth of Yahuah’s Words made me aware that even with a new “wineskin”, the “new wine” continues to make changes in our hearts as it takes its course. The Word of Truth cleanses, and renews the human mind to agree with Yahuah. The entanglements with the apparatus of evil (false teachings, leaven, human traditions) can be severed through our decision to choose Yahusha instead of the world, however the cleansing of our hearts is a process as Yahusha’ Mind replaces our mind with His.
There are things in this translation that no one has ever seen before, and at first some will have thoughts arising from their “old wine”; but those who persevere will be truly blessed. There was a previous “Besorah Of Yahusha”, and was the beginning of this project. A Christian seminary student worked with the text, basically restoring the Personal Name of Yahuah to the palaeo-Hebrew letters. Now, Yahusha has allowed one His Own Natsarim to work with the text, so it can be said this is the first Natsarim Version translated into English. Every translation in history, from the Septuagint to the Latin Vulgate, to Wycliffe’s, to Tyndale’s, to the Geneva, to the Authorized Version, and all the modern versions of today, are all interpretations from Hebrew into Greek, Latin, German, Old English, Spanish, and so on. An interpreter “translates” the meaning of a source language’s word into the target language, and we call them “translators”. Idioms become problematic, but even literal meanings bear the imprint of the translators’ understanding of them, based on the “old wine” in their wineskins. Each new translation becomes more pure, and as more Light is given, there will be more improvements. To convey Truth with absolute accuracy will bring understanding, and the big picture will appear in the hearts of all who receive the Living Water of Life. The Living Words of Yahuah are the world’s most valuable Treasure, and they are about Yahusha, the Living Word that became flesh. To follow Him is to choose Him over the world. To not follow Him is to choose the world.
The wineskins, and old wine, are briefly explained at the beginning, and ending, of this translation.

SAMPLE THE NEW BYNV ON AMAZON
TODAY AND DECIDE FOR YOURSELF:
http://www.amazon.com/dp/B00EAB3U9I

“This is written for a generation to come,
So that a people to be created praise Yah.”

Tehillim – Psalms 102:18

The Message (Besorah) of Yahusha; have you heard it? Repent, for the Reign of Yahuah draws near! 1223 pages (approximately) – 6” X 9” soft cover edition [includes Glossary of Terms] You are welcome to send pre-orders to reserve a copy of the first run. Send a check or money-order for $40 (price includes $11.00 shipping & packing for domestic shipping – overseas shipping will add another $11.00, $51). This offer is to expedite the printing expenses a little, so this helps immensely if you are moved to order in advance. We expect the first printing will be ready to ship by late August 2013. With limited funds, we need advance orders, and help from those moved to add more in order to see this have a thundering impact at its first arrival in the world.

Torah Institute
POB 436044, Louisville, KY 40253
To pre-order a copy online NOW:
http://www.torahzone.net/SCRIPTURE-TRANSLATIONS/

We have stepped through the threshold of a new period of awakening as Yahusha pours out His Spirit on ALL FLESH. The distress of nations, and YaAqob’s trouble is just ahead. The Natsarim are crying on “Mount Efrayim”, the call to go to Tsiyon, the City of Daud: “For there shall be a day when the Natsarim* cry on Mount Efrayim*, ‘Arise, and let us go up to Tsiyon*, to Yahuah our Alahim*.’ ”

*Natsarim: watchmen, guardians, branches (of Yahusha’s teachings), first followers of Yahusha.

*Efrayim: General term for the northern 10 tribes, named after the lead tribe, usually spelled Ephraim.

*Tsiyon: the City of Daud, a few acres just to the south of the Temple Mount.

*Alahim: ALEF-LAMED-HAY-YOD-MEM; The English could also be rendered Alahyim, and is a pronoun meaning mighty-one.

The initial reaction for most is to be repulsed by the component “ALAH”, as is used as a pronoun by the Hebrews from the “other side of the family”, or those who speak Arabic. Look closely at the Hebrew letters above that make up this word; the Masoretes and their vowel-pointing “fixed” a new uniform method of vocalization for letters and words. By “fixed”, I do not mean “repaired”; they set some things straight, yes, but others they altered and corrupted. The Arabic word for “father” is AB, yet the modern Yahudim pronounce it “AV”. The Arabic for “mother” is “UM”, and the Yahudim say “EM”. Both of these language groups are HEBREWS, and derive the bulk of their language from Abraham. We could be making a huge mistake by dismissing one of these groups over another, until we reason together, with Yahuah, what has happened. One of these two groups was never sent into the nations to have their speech corrupted by foreign languages, and the other group retained the purity of the Hebrew. Although the Arabic tribes (the 12 descended from Yishmaal) became idolaters and departed from their brother,Yitshaq (Isaac), they still speak the original Hebrew words, and name their children Yusef, Daud, Yishmaal (all are in Scripture, and are Hebrew), Yaqub, Adam, Quah (Christians call her Eve, like in the KJV), Ayub(Christians say “Job”), and so on. The word ELI is accepted with open arms, and yet it is spelled ALEF-LAMED-YOD; the Arabic is ALI. Which is it, Eli, or Ali?

Yahusha cried out the first verse of Psalm 22, “Ali, Ali, lama sabakthani?” in Syraic Aramiac; not “Eli, Eli”.

How do we know? Because the Masoretes had not yet corrupted the vocalization.

Already, you can see where this is going. Being scattered into the nations has had its consequences on the one group, and not the other. The Besorah Of Yahusha restores the correct Hebrew-to-English, and may be of help to those trapped in their worship of the moon-deity to help them come back home to the faith of Abraham, Yitshaq, and YaAqob. In short, the Masoretic blinders are removed, and you will be pierced in your heart with pure Truth.

“So then, have I become your enemy, speaking Truth to you?” – Gal 4:16

It really matters what is poured into the wineskin of our hearts; Old wine, or new wine. This translation is new wine, free of leaven (human traditions), straight from the Source of the Restorer Himself, so that we can become part of the team of rebuilders:

“Then Yahuah will guide you continually, and satisfy your being in drought, and strengthen your bones. And you shall be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters do not fail. And those from among you shall build the old waste places. You shall raise up the foundations of many generations. And you would be called the Repairer of the breach, the Restorer of streets to dwell In.” – Isa 58:11, 12

Here is the most revealing explanation of what has been going on: “See, days are coming,” declares the Master Yahuah, “that I shall send a hunger in the land, not a hunger for bread, nor a thirst for water, but for hearing the Words of Yahuah.
And they shall wander from sea to sea, and from north to east – they shall diligently search, seeking the Word of Yahuah, but they shall not find it.” – Amus 8:11, 12

The Living Words are able to be found among Yahusha’s Natsarim; He is in His Hekal (His body of Natsarim).

“He who has an ear, let him hear what the Ruach says to the assemblies.” Rev 2:7

Have you been driving a KJV?
You don’t drive the Besorah;
IT DRIVES YOU!

For an example of another word that doesn’t belong, take the word “Bible” ; it is not in the text anywhere, but it’s on the cover, because tradition keeps it there. Biblia was a fertility deity whose shrine was in the city of Biblos, which happened to be a city whose main export was parchment made from flax. So, does it follow that the Word of Yahuah is to be referred to by the name of a pagan deity? It emerges as “biblion” in the Greek, as “Byblos” was the name of the city where the shrine was. When referring to “scroll”, we could simply say “sefer”, or even “scroll”; the Words of Yahusha also refer to themselves as the Writings of Truth (Danial 10).

Check Revelation 20:12, and you’ll discover the Greek word “byblion” is used for the Scroll of Life, but again, that’s a Greek word, derived from a Pagan deity. The Yahudim would not typically learn Greek, since it was filled with so many idolatrous words like this; but people today do all these things without ever knowing about them.
Here’s another oddity:

Words are spelled using the Greek “ph” in them, instead of the straightforward letter “f”. Why so much Greek influence? The Hebrew name most render “Joseph” has several of the above-mentioned oddities. It should simply be “Yusef” when transliterated, but where is the version that does it that way? Yusef means “Yahuah has added”. Words mean things. The meaning of many Hebrew words and names are explainable, and add depth to our understanding.

Favour, Peace & Blessing to you all our dearly beloved Brothers & Sisters . . . .
All our love in Messiah Yahusha,
LEW & PHYLLIS WHITE

STARK-RAVING-REVIEW: “I began reading the electronic version of the new BYNV Scriptures to our four young boys to calm them all down as they go to sleep last night (I started in Yahukanon). Every few minutes my eldest son said “Daddy why have you stopped reading?” I hadn’t realised i’d stopped, my attention had become so focused on what has been called NEW WINE. There are different names and different spellings that I wasn’t used to. It didn’t look right to me but it was actually my mind stretching to allow for the NEW WINE to be poured in. It is an amazing new version. The word and message just jumped right out at me. It is by far the most accurate and powerful version of Scripture I have ever felt as I read it and I want more. Thankyou Brother Lew for your dedication and the agonizing pressure you have endured to be able to produce such an amazing publication with and for Yahusha. Check it out everyone……..if you are truly hungry for new fresh wine you will never go back after reading this Gem”
…..Mark Davidson

Our mailing address is:
LEW: order@fossilizedcustoms.com
PHYLLIS: phyllis@torahzone.net
MARK & AMY: davos2730@gmail.com

http://www.torahzone.net/blog/
https://www.facebook.com/pages/Torah-Institute/238535699521881

unsubscribe from this list update subscription preferences