Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden

Patroon ontdekken van YHWH´s kalender door de eeuwen, anno nu en straks…

2 reacties

Wanneer je Abraham,Izaäk en Jacob bestudeert, dan bestudeer je het boek Openbaring.

In Leviticus 23 vers lees je 33 En de YHWH sprak tot Mozes, zeggende:
34 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den YHWH zijn.
35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen.
36 Zeven dagen zult gij den YHWH vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den YHWH vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen.
37 Dit zijn de gezette hoogtijden des YHWHN, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om den YHWH vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op zijn dag, te offeren;
38 Behalve de sabbatten des YHWHN, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij den YHWH geven zult.
39 Doch op den vijftienden dag der zevende maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des YHWHN feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn.
40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des YHWHN, uws Elohims, zeven dagen vrolijk zijn.
41 En gij zult dat feest den YHWH zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.
42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israel zullen in loofhutten wonen;
43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israels in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de YHWH, uw Elohim!
Toen en nu…
Niet alleen geschreven,maar sindsdien uitgevoerd, zowel door mensen als door YHWH.

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van Elohim uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Elohims is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en Elohim Zelf zal bij hen en hun Elohim zijn.

Grote verdrukking begint volgens Mark Biltz op Chanuka.Matth.24 spreekt van de tijd van Chanuka. De meeste mensen denken dat het een joods feest is en dat ze daar niet mee te maken hebben,maar ten tijde dat Yeshua leefde, was hij omstreeks Chanuka in Jeruzalem,zie Johannes 10. Ook Yeshua hield Chanuka, want hij was daar naar toe gereisd,want Hij wandelde in Jeruzalem en het was winter.
Yeshua adviseert om naar de bergen te vluchten als zij de gruwel der verwoester zullen zien. Yeshua spreekt dit uit in de tijd van de winter in Jeruzalem ten tijde van Chanuka.
Wie deden hetzelfde?
De Makkabeën vluchten destijds eveneens naar de bergen.
Net als zij destijds, niet op een sabbat vluchtten, zo adviseerde yeshua eveneens en zij, de luisteraars beseften dat wat met de Makkabeeën gebeurde ten tijde van die Chanuka, op dezelfde tijd deze komende gebeurtenis weer te wachten stond met weer een persoon die de plaats van de tempel zou gaan ontheiligen en dan zoveel meer erger.
Dat is waarom we Chanuka moeten verstaan;het is een totale toewijding…
Mattheüs 24: 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Messias, of daar, gelooft het niet.
24 Want er zullen valse Messiassen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!

En deze dan!

De eerste en de tweede komst van Yeshua:
Een dag van YHWH duurt duizend jaar.
Yeshua kwam na vierduizend jaar -net zoals de lichten op de vierde dag kwamen in de scheppingsweek-zo laat Genesis 1±1 Zijn eerste komst zien.
En tweeduizend jaar na die vierduizend jaar heb je de tweede komst van Yeshua. Het boek van Openbaring wordt vervuld in Genesis 1,omdat YHWH zegt dat hij het eind verklaart van het begin.
Maar dat is niet alles…
De eerste Alef tav vertegenwoordigt het vierde woord en de tweede Alef tav vertegenwoordigt het zesde woord.En het woord tav spreekt van het woord `mens`daarom lees je dat Yeshua zowel mens als Elohim is.
Yeshua is daarom het begin en het eind en Hij is mens en Elohim
Insprirerende uitleg van Mark Biltz…

Auteur: hadassah18

Wat ik denk dat ik doe? Op doorreis. Ik heb YHWH´s Instructies ontdekt die uitgelegd worden in ZIjn hele Woord, die ik Torah ben gaan noemen en daarbij bewust geworden om Zijn Woord zonder menselijke toevoegingen te toetsen. Ik had dat mijns inziens nooit kunnen ontdekken zonder Yeshua.Wie ik ben? Vrouw, moeder, getrouwd én ik heb m'n identiteit gevonden in YHWH´s Torah toen Hij mij liet zien dat er twee huizen zijn oa beschreven in Ezechièl 37.Omdat ik dat niet veel in onze taal tegenkom, dacht ik een stukje van mijn bevinden online te gaan delen,wat ik sinds 2007 daadwerkelijk doe. Ik hou verder van voedsel bereiden volgens de spijswetten en zonder schadelijke E-nummers, tuinieren, wilde kruiden en groenten, Hebreeuwse muziek, gelijkgestemden ontmoeten...enzo

2 thoughts on “Patroon ontdekken van YHWH´s kalender door de eeuwen, anno nu en straks…

  1. Toen de wet/instructies/Torah bij de berg Sinaì werd gegeven, was het Shavuoth, op dezelfde tijd toen de wachtende dicipelen in Jeruzalem die bijzondere uitstorting meemaakten van YHWH´s Ruach.Dát Shavuoth werd toen vervuld. Bij de berg Sinaì nog onvervuld, in Jeruzalem,nadat Yeshua opgevaren was, vervuld.
    Maar allebei Shavuoth en wij die terugkeerden naar YHWH´s Torah gedenken in de zin van daadwerkelijk doen/Shema, het vervulde Shavuoth.
    En wij mogen een late regen verwachten,zoals ondermeer in Joèl wordt voorzegd…
    Nog even over de berg Sinaì…deze is niet in Egypte,maar hier:

    En voor wie wat meer tijd heeft…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s