Tegenhetlicht

Terug naar de Oude paden


2 reacties

Patroon ontdekken van YHWH´s kalender door de eeuwen, anno nu en straks…

Wanneer je Abraham,Izaäk en Jacob bestudeert, dan bestudeer je het boek Openbaring.

In Leviticus 23 vers lees je 33 En de YHWH sprak tot Mozes, zeggende:
34 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den YHWH zijn.
35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen.
36 Zeven dagen zult gij den YHWH vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den YHWH vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen.
37 Dit zijn de gezette hoogtijden des YHWHN, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om den YHWH vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op zijn dag, te offeren;
38 Behalve de sabbatten des YHWHN, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij den YHWH geven zult.
39 Doch op den vijftienden dag der zevende maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des YHWHN feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn.
40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des YHWHN, uws Elohims, zeven dagen vrolijk zijn.
41 En gij zult dat feest den YHWH zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.
42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israel zullen in loofhutten wonen;
43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israels in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de YHWH, uw Elohim!
Toen en nu…
Niet alleen geschreven,maar sindsdien uitgevoerd, zowel door mensen als door YHWH.

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van Elohim uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Elohims is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en Elohim Zelf zal bij hen en hun Elohim zijn.

Grote verdrukking begint volgens Mark Biltz op Chanuka.Matth.24 spreekt van de tijd van Chanuka. De meeste mensen denken dat het een joods feest is en dat ze daar niet mee te maken hebben,maar ten tijde dat Yeshua leefde, was hij omstreeks Chanuka in Jeruzalem,zie Johannes 10. Ook Yeshua hield Chanuka, want hij was daar naar toe gereisd,want Hij wandelde in Jeruzalem en het was winter.
Yeshua adviseert om naar de bergen te vluchten als zij de gruwel der verwoester zullen zien. Yeshua spreekt dit uit in de tijd van de winter in Jeruzalem ten tijde van Chanuka.
Wie deden hetzelfde?
De Makkabeën vluchten destijds eveneens naar de bergen.
Net als zij destijds, niet op een sabbat vluchtten, zo adviseerde yeshua eveneens en zij, de luisteraars beseften dat wat met de Makkabeeën gebeurde ten tijde van die Chanuka, op dezelfde tijd deze komende gebeurtenis weer te wachten stond met weer een persoon die de plaats van de tempel zou gaan ontheiligen en dan zoveel meer erger.
Dat is waarom we Chanuka moeten verstaan;het is een totale toewijding…
Mattheüs 24: 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Messias, of daar, gelooft het niet.
24 Want er zullen valse Messiassen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!

En deze dan!

De eerste en de tweede komst van Yeshua:
Een dag van YHWH duurt duizend jaar.
Yeshua kwam na vierduizend jaar -net zoals de lichten op de vierde dag kwamen in de scheppingsweek-zo laat Genesis 1±1 Zijn eerste komst zien.
En tweeduizend jaar na die vierduizend jaar heb je de tweede komst van Yeshua. Het boek van Openbaring wordt vervuld in Genesis 1,omdat YHWH zegt dat hij het eind verklaart van het begin.
Maar dat is niet alles…
De eerste Alef tav vertegenwoordigt het vierde woord en de tweede Alef tav vertegenwoordigt het zesde woord.En het woord tav spreekt van het woord `mens`daarom lees je dat Yeshua zowel mens als Elohim is.
Yeshua is daarom het begin en het eind en Hij is mens en Elohim
Insprirerende uitleg van Mark Biltz…


Een reactie plaatsen

Waar komen de verstrooiden oorspronkelijk vandaan die momenteel de weg terugzoeken?

Onder de vele aanwijzingen, kan zeker Deuteronomium 4 niet onvermeld blijven, laten we beginnen bij vers 25:
25 Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en in het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet, wat kwaad is in de ogen des YHWH’s Uws Elohims, om Hem tot toorn te verwekken;
26 Zo roep ik heden den hemel en de aarde tot getuige tegen ulieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land, waar gij over de Jordaan naar toe trekt, om dat te erven; gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden.
27 En YHWH zal u verstrooien onder de volken; en gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de heidenen, waar YHWH u henen leiden zal.
28 En aldaar zult gij Elohimen dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch eten, noch rieken.
29 Dan zult gij van daar YHWH, uw Elohim, zoeken, en vinden; als gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
30 Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot YHWH,uw Elohim, en Zijn stem gehoorzaam zijn.
31 Want YHWH,uw Elohim, is een barmhartig Elohim; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten.

Hier wordt gesproken over lokatie, instructie én conditie tot het gehele volk, de Israelieten, die later mede door ongehoorzaamheid in twee huizen verder gingen, te weten huis van Israel en huis van Juda.Dus geen twee stammen,maar twee huizen waarin alle stammen vertegenwoordigd waren …
In hoofdstuk 31 van hetzelfde boek lezen we weer over de lokatie na de verstrooiing, instructie en conditie…
Vanaf vers 1:
1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de YHWH, uw Elohim, gedreven heeft;
2 En gij zult u bekeren tot den YHWH, uw Elohim, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
3 En de YHWH, uw Elohim, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de YHWH, uw Elohim, verstrooid had.
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de YHWH, uw Elohim, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.
5 En de YHWH, uw Elohim, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen.
6 En de YHWH, uw Elohim, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den YHWH, uw Elohim, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet.
7 En de YHWH, uw Elohim, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben.
8 Gij dan zult u bekeren, en der stemme des YHWHN gehoorzaam zijn, en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede.
9 En de YHWH, uw Elohim, zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands, ten goede; want de YHWH zal wederkeren, om Zich over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft;

10 Wanneer gij der stemme des YHWHN, uws Elohims, zult gehoorzaam zijn, houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn; wanneer gij u zult bekeren tot den YHWH, uw Elohim, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre.
12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.
15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.
16 Want ik gebiede u heden, den YHWH, uw Elohim, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de YHWH, uw Elohim, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.
17 Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient;
18 Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit.
19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;
20 Liefhebbende den YHWH, uw Elohim, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat de YHWH uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven.

Ik kan me de vraag voorstellen dat men vraagt, maar hoe weet je het dan zo zeker dat zij die terugkeren naar die Torahinstructies, voormalige Israelieten zijn?

Ook dat staat beschreven in YHWH’s Woord…
Ten eerste is het zo dat YHWH één volk heeft, dat had Hij toen en door de eeuwen heen, ook nu.
Dat wij zijn gaan denken dat er meerdere denominaties zijn, zegt niet dat YHWH dat zo gekozen heeft.
Bij de berg Sinaï, welke in Saoedi-Arabië ligt, heeft Hij de wet/instructies aan Zijn volk gegeven en die gelden nog steeds.
Zoals we lezen door de verzen heen, zijn we er vervreemd van geraakt,maar als Lo-Ammi Ammi wordt en haar identiteit gaat ontdekken /daarover later meer/dan vraagt dat om uitleg.
In de boeken van de apostelen worden zij uitgezonden naar de verloren schapen van het huis Israels…Hm? Geen christenen,zoals de meesten denken, of heidenen om ze tot christenen te maken?
Is dat een vertalingsfout? Had Yeshua het dan niet over heidenen die christenen moeten worden?

Kijk en daar ligt em nu net de knoop!
Van het huis Israels wordt aangegeven dat zij voor een bepaalde tijd door hun ongehoorzaamheid en rebellie, alles afgenomen werd. Hun identiteit, hun lokatie en hun bestemming.Precies zoals het in YHWH’s Woord beschreven staat.
Dit was niet wat YHWH in gang gezet heeft!
Dit was tengevolge van de rebellie van het huis Israels, dat zij opgingen in de natiën en niet beter wisten als hoorden zij daar en kwamen zij oorspronkelijk uit die streek.
Verder dachten en denken zij, dat zij als zij christen zijn of een ander geloof, dat dat juist is en de bestemming die bij deze leer past ook hun eindbestemming is.
Ook dit wordt in YHWHs Woord beschreven!

Maar hoe komt het nu dat er stemmen opgaan dat het zo anders is als wat altijd is verteld?
Ook dat staat in YHWHs Woord beschreven!

Dat heeft met Zijn tijd en Zijn kalender te maken.
Een tipje van de sluier…
Zeven dagen en volgens YHWHs Woord is de zevende een rustdag.
In YHWHs Woord staat dat voor Hem een dag is als duizend jaar…
Wanneer men de geschiedenis in duikt zal men gaan herkennen dat YHWH in zeven vakken van duizend jaar Zijn plannen heeft opgesteld.
De zevende dag van duizend jaar is nog niet aangebroken,omdat voorzegd is dat er een tijd van duizend jaar vrede komt en HaSatan gebonden wordt voor die duizend jaar en dat is nog niet gebeurd.
En dan hebben we het nog niet gehad over de gezette tijden van YHWH die oa de wekelijkse shabbat en feesten zijn.
En dan te weten de dagindeling!
Die begint zoals Genesis 1 beschrijft met de avond….
Maar goed, even terug naar het onderwerp, hoewel al deze zaken er ook mee te maken hebben.
De verstrooiden die vandaag de dag al zoekende en tastende de weg terugzoeken naar de instructies van YHWH, die ze zo vaak helemaal niet noemen, zijn gewoon nazaten van het huis Israels en ze worden daar weer in teruggezet als zij YHWH’s instructies weder ter harte nemen, precies zoals YHWH’s Woord dat zegt.
Waarom sinds een korte tijd en niet al voor honderd jaar terug?
Dat heeft met de lengte van de straf te maken en ook dat is in YHWH’s Woord beschreven!
Wordt vervolgd,


4 reacties

Wie is het huis Israels naast het huis van Juda?

Om bij het begin te beginnen…
Er zijn de laatste tientallen jaren over de gehele wereld geluiden dat er grote getale mensen, voornamelijk uit christelijke hoek, terugkeren naar shabbat en meestentijds in de leringen terecht komen van de veelal zogenoemde messiaanse kringen.
De leringen hebben een messiaans-joods karakter en de teruggekeerden genieten van herkenning en vreugde van de pas ontdekte nieuwe weg.
Zo ook wij destijds.
De vraag is of deze veelal messiaans-joodse weg ook de weg is die Yeshua ons leerde?
Die vraag wordt zelden of nooit gehoord, gelezen of gevraagd.
Want er is wel delijk verschil tussen wat Yeshua leerde en de leringen van het messiaans-joodse erfgoed.
Maar daarover later meer.
Eerst maar es even de lijn opzoeken in YHWH’s Torah over het huis van Israel naast dat van het huis Juda:

Scheuring van het rijk, oordeel, de ballingschap,duur,naam,scheiding,hereniging van huis Israels.

Scheuring.

Enkele gegevens:

2 Kronieken 10:19
Alzo vielen de Israëlieten van het huis van David af, tot op dezen dag.

Ondergang
In 2 Koningen 18:10-12 wordt het koninkrijk Israel ( niet te verwarren met Yahudah) weggevoerd naar Assyrië, omdat zij de stem van YHWH niet gehoorzaamd waren geweest,maar Zijn verbond overtreden hadden en al wat Moshe, YHWH’s knecht,geboden had, dat hadden zij niet gehoord noch gedaan.
In 2 Koningen 17 staat daarvan ook een nadere beschrijving.
In 2 Koningen 18: 23 wordt vermeld dat “YHWH Israel van voor Zijn aangezicht wegdeed, gelijk als Hij gesproken had door den dienst van al Zijn knechten, de profeten; alzo werd Israel weggevoerd uit zijn land tot op dezen dag”.
(Onder Zedekia wegvoering van Yahudah naar Babal ((70 jaren) In het eerste jaar van koning Kores van Perzië laat hij hen gaan. 2 Kronieken 36:22,23 en Ezra 1:1-3)
Zelfs Yahudah hield YHWH’s geboden niet (…).Zo verwierp YHWH het ganse zaad (2 Koningen 17:19,20)
In Jeremia 3 worden Israel en Yhaudah als twee zusters voorgesteld
Omdat Israel Lo-Ammi is geworden en Yahudah tot op de huidige dag bekend is, lijkt mij Jeremia 16 bedoeld voor het huis Israels en Jeremia 17 voor het huis van Yahudah.

Het oordeel.

Enkele gegevens:

1 Koningen 12
1 Koningen 12:31
2 Kronieken 10

De duur.

Enkele gegevens:

Daniël 9: 24
Ezechiël 4:5,6
Leviticus 26:18
Mattheüs 24:15,16,20,21,32,33,34.
Numeri 13,14:34

Naam.

Enkele gegevens:

Hosea, het gehele boek met name hoofdstuk 1:6.

Scheiding (tweëerlei)

Zacharia 11:10
En Ik nam Mijn stok LIEFLIJKHEID, en Ik verbrak denzelven, tenietdoende Mijn verbond, hetwelk Ik met al deze volken gemaakt had.

Zacharia 11:14
Toen verbrak Ik Mijn tweeden stok, Samenbinders, tenietdoende de broederschap tussen Yahudah en Israel.

Zowel in Deuteronomium 4:23-29 en Jeremia 16 lees ik dat Israel een dubbele vergelding krijgt vanwege ongerechtigheid in verband met ongehoorzaamheid inzake het dienen van de goeden van de volkeren.

Even enkele notities :

Bij ongehoorzaamheid: straf Leviticus 26:14-18
Bij waarschuwing niet horen: zevenvoudige straf vers 18

Jerobeam stelde 2 plaatsen van aanbidding aan,zie 1 Kon. 12:29,30; 1 Kon. 12: 31.

Yahudah altijd bekend gebleven.( Lev.49:10)
Israël werd Lo-Ammi (Lev.26:33, Psalmen 83; Jer. 30:11, Jer.31:10; Hosea 1:9;
Naar Assyrië 721 voor BC

Lengte van straf: zevenvoudig, zie Lev. 26:18
Maal 390 dagen voor Israël en 40 voor Yahudah, die 1 voor elk jaar betekenden, zie Numeri 14:34; Ezechiël 4:6
= 390 x 7 = 2730 jaar
Israel in 720 BC naar Assyrië
Van -720 BC tot 2730 jaar later is 2010!

Terugkeer: Ezechiël 39 : 38
Jesaja 14:1-3
27:6
61:4
Israel in het westen wacht een oordeel ivm zonde door het nalaten van Torah, zie Ezechiël 18: 23,30,32.

Voorwaarde voor ontkoming is het praktiseren van gehele Torah.

Één jubeljaar is 50
Genesis 6:4 Bij Noach zei YHWH dat dagen van een mens 120 jaren zullen zijn, maar Noach werd ouder dan 120 jaar.
Één jubeljaar x 120 jaar (uit vers 4) maakt 6000 jaar

Van Adam tot nu maakt 6000 jaar
Voor YHWH is 1000 jaar als één dag, zie Ps. 90:4 ; 2 Petr. 3:8
Zes dagen plus één rustdag ( Milennium)
Voor zover bekend waren de laatste drie jubeljaren 1867, 1917, 1967 + 50 maakt 2017
Jesaja 46:9,10

Yahshua sprak over het uitbotten van de vijgeboom én een generatie dat niet voorbij zal gaan. Uitgaande van de stichting van de staat Israël in 1948 ( Jesaja 66:8) en een generatie van 70 jaar komen we op 2017!
(Matth. 24: 15,16,20,21,32,33,34.


Een reactie plaatsen

Reisverslag

Om een reis te kunnen maken zijn er herkenningspunten nodig.
Men zegt dan bijvoorbeeld dat je van daar naar daar kunt gaan of dat je op dat kruispunt af moet slaan….
Zo heb ik, achteraf gezien om eveneens vooruit te kijken ook herkenningspunten ontdekt.
Ezechiël 37 is er één van.
Wellicht hebben velen dit hoofdstuk gelezen, bekeken.
Voor mij heeft het vooral richting aangegeven,zodat ik bepaalde herkenningspunten ook ging begrijpen.
Het is jaren geleden begonnen…of begon het al bij mn geboorte?
En de reis gaat voort…elke dag een dag verder.
Nu zou je met deze enkele woorden alle kanten uitkunnen…
Filosofisch, maar ook allerlei soorten geloofovertuigingen…
Daarom zal ik even duidelijk worden waar ik op doel, of liever gezegd, welk pad ik heb ontdekt….

Vanuit een behoudend christelijke hoek-en ik ben mn ouders dankbaar dat ze me leerden het Woord letterlijk en vooral grondig serieus te nemen- kwam ik op zeker moment tot de ontdekking dat de instructies of ook wel genoemd wet, die in de bijbel wordt genoemd, niet weggedaan was en ook niet vervangen, maar vooral bedoeld was om na te leven.
Onderzoek gaf aan dat het niet een gril was,maar dat het te maken had met identiteit.
Identiteit, afkomst, doorreis en bestemming.
Maar ook de indentiteit van de Koning der koningen, Zijn land en Zijn doel.
Daar wil ik een en ander over gaan schrijven in de komende tijd…
Maar ik begin met Ezechiël 37:16

“Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.
17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.
18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn?
19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt Elohim YHWH: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.
20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen.
21 Spreek dan tot hen: Zo zegt Elohim YHWH: Ziet, Ik zal de kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;
22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Jeremia 6: 16 Zo zegt YHWH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel;

Dit laatste vers gaat verder met de woorden dat zij niet luisteren zullen en we zullen gaan weten wat voor consequenties dat gaat geven. In Zijn ontferming heeft YHWH ook nog wachters aangesteld, om hen te gaan roepen dat af wilden en willen keren. De geschiedenis zal ons vaak en overvloedig laten zien, Wie YHWH is en wie Israel is.
Voor nu de aanwijzing die naar het leven leidt…..
Opgetekend door het hele Woord, dat men zowel bijbel noemt als de Schriften.
Ik ben het YHWH’s Torah gaan noemen omdat alle woorden onderwijzingen zijn met uitleg en voorbeelden.
Voor mij en voor een ieder die de weg naar het leven zoekt.
Leven.